Quy trình xây dựng, rà soát chương trình đào tạo

1. Giới thiệu

Quy trình xây dựng, rà soát chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi Khoa/Viện đào tạo có nhu cầu mở xây dựng, rà soát cập nhật chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 • Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;
 • Nghị định số 99/2019/CĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;
 • Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt khung trình độ quốc gia Việt Nam;
 • Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;
 • Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
 • Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 5 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học;
 • Thông tư số 08/2021/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 03 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế đào tạo trình độ đại học;
 • Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 06 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy định chuẩn chương trình đào tạo; xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học;
 • Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
 • Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 8 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ;
 • Thông tư số 02/2022/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ;
 • Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 6 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại học;
 • Nghị quyết số 40/QC-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường về ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

5. Quy trình/Hướng dẫn

6. Thông tin liên hệ:

- Website: https://qacd.ueh.edu.vn/category/phat-trien-chuong-trinh/chuong-trinh-dao-tao/

7. Hệ thống quản lý Chương Trình Đào Tạo:

- Website: http://ctdt.dev3.ueh.edu.vn/

8. Hướng dẫn quản lý Chương Trình Đào Tạo:

- Website: Hướng dẫn quản lý CTDT.pdf

9. Biểu mẫu Chương Trình Đào Tạo: 

- Website: Biểu mẫu Chương Trình Đào Tạo.pdf

Điện thoại: (08) 38.257.582
Email: qacd@ueh.edu.vn

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!