Khung thời gian đào tạo và Kế hoạch đào tạo

1. Giới thiệu

 • Khung thời gian đào tạo được hiểu là kế hoạch thời gian năm học, trong đó có quy định cụ thể nội dung các mốc thời gian của từng học kỳ, các ngày nghỉ Lễ, Tết trong năm, ...Căn cứ vào đó các đơn vị, giảng viên, người học có thể chủ động thực hiện các hoạt động công tác, giảng dạy và học tập.

Xem khung thời gian đào tạo các năm tại https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/khung-thoi-gian-dao-tao-7

 • Lập kế hoạch đào tạo năm học được hiểu là xây dựng, lên phương án danh mục các học phần sẽ được bố trí, là bước cụ thể hóa chương trình đào tạo đối với từng bậc, hệ đào tạo.

Xem kế hoạch đào tạo tại https://khdtkt.ueh.edu.vn/danh-muc/tong-hop-ke-hoach-dao-tao-19

2. Đối tượng sử dụng

 • Các đơn vị, giảng viên, viên chức, người học

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu?

 • Khung thời gian đào tạo là căn cứ để các thành viên của UEH sử dụng cho các hoạt động công tác, giảng dạy, học tập trong năm.
 • Kế hoạch đào tạo là căn cứ để giảng viên, người học hoạch định cho công tác giảng dạy, học tập. Đồng thời giúp cho các đơn vị đào tạo, đơn vị chức năng hoạch định các công tác tài chính, cơ sở vật chất, xây dựng chuẩn bị nguồn lực, ... 

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 • Quy định của nhà nước về chế độ làm việc của giảng viên: Thông tư 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/07/2020
 • Các Quy định, Thông báo về việc nghỉ Lễ, Tết hàng năm của Chính phủ
 • Quyết định về việc ban hành Khung thời gian đào tạo hàng năm của UEH
 • Kế hoạch đào tạo dự kiến các bậc, hệ hàng năm của UEH

5. Quy trình/Hướng dẫn

 • Khung thời gian đào tạo cho năm học tiếp theo sẽ được xây dựng vào cuối tháng 5
 • Kế hoạch đào tạo dự kiến cho năm học tiếp theo được xây dựng xuyên suốt, cập nhật, điều chỉnh trong năm và phát hành bằng văn bản vào cuối năm để các đơn vị thực hiện

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!