Đăng ký sử dụng phòng máy tính

1. Giới thiệu

  • Đăng ký sử dụng phòng máy tính khi giảng viên có nhu cầu cho sinh viên thực hành môn học.

2. Đối tượng sử dụng

  • Giảng viên

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu?

  • Đăng ký sử dụng phòng máy tính theo từng học kỳ trong quá trình giảng dạy và học tập của lớp.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

  • Quyết định Số: 3294/ QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 11/12/2019 của Hiệu trưởng UEH ban hành Quy trình Quản lý phòng học, phòng thực hành máy tính.

https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/khdtkt-qt-13_q%C3%B0-3294_quy-trinh-quan-ly-phong-hoc-phong-thuc-hanh-may-tinh-2019--22

5. Quy trình/Hướng dẫn

  • Quy trình quản lý phòng học, phòng thực hành máy tính (năm 2019)

https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/khdtkt-qt-13_q%C3%B0-3294_quy-trinh-quan-ly-phong-hoc-phong-thuc-hanh-may-tinh-2019--22

6. Thủ tục (nếu có)