Đăng ký sử dụng giảng đường

1. Giới thiệu

  • Đăng ký sử dụng giảng đường được thực hiện khi các đơn vị trong trường có nhu cầu sử dụng giảng đường cho các hoạt động hội thảo, họp, sinh hoạt hội nhóm,...

2. Đối tượng sử dụng

  • Các đơn vị có nhu cầu sử dụng

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu?

  • Việc đăng ký giảng đường được thực hiện trong suốt quá trình hoạt động trong năm.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

  • Các Quy định chung của Văn phòng trường
  • Quy chế chi tiêu nội bộ

5. Quy trình/Hướng dẫn

  • Quy trình quản lý phòng học, phòng thực hành máy tính (năm 2019)

6. Thủ tục (nếu có)