Phân công/Phê duyệt lịch giảng của Lãnh đạo đơn vị

Quý Thầy/Cô thực hiện đăng ký sử dụng giảng đường theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Phụ trách môn học / Trưởng Đơn vị đào tạo truy cập đường dẫn: https://dangkygiangday.ueh.edu.vn và đăng nhập bằng tài khoản email UEH đã cấp.

Bước 2: Quản lý môn học / Trưởng Đơn vị đào tạo chọn “Quản lý môn học / Trưởng đơn vị đào tạo” tương ứng-> “Duyệt phân công giảng viên”.

Bước 3: Tiến hành phê duyệt phân công giảng dạy.

Căn cứ TKB dự kiến đã ban hành với các mốc thời gian cho giảng viên đăng ký, Quản lý môn học, và Trưởng Đơn vị đào tạo phê duyệt.

Quản lý môn học / Trưởng Đơn vị đào tạo chọn “Đợt đăng ký” -> “Xem lớp học phần” để hiển thị danh sách các học phần liên quan.

Bước 4: Dựa vào các thông tin trên hệ thống như tình trạng giảng dạy, số lớp học phần đã phân công, chuyên môn giảng viên…, Quản lý học phần / Trưởng Đơn vị đào tạo có thể xem xét, phân công và điều chỉnh đăng ký giảng dạy trước khi chọn danh sách các lớp học phần và nhấn nút “Gửi danh sách” để phê duyệt.

Bước 5: Sau khi Trưởng đơn vị đào tạo phê duyệt, thông tin lớp học phần sẽ hiển thị trong Dashboard của Giảng viên / và học viên có thể xem thông tin giảng viên phụ trách học phần mình học tại Portal học viên.

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí qua email: qlgd@ueh.edu.vn

Xem chi tiết hướng dẫn tại” https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/445_thong-bao-cac-chuc-nang-moi-ve-dang-ky-phan-cong-phe-duyet-lich-giang-tren-trang-dangkygiangday-ueh-edu-vn-80873

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!