Đánh giá kết quả thực hiện công việc hàng năm

1. Giới thiệu

Vào tháng 11 hàng năm, UEH triển khai thực hiện đánh giá kết quả thực hiện công việc để có cơ sở tính điểm phân phối (phần kết quả đánh giá năm học) vào năm kế tiếp, đánh giá xếp loại viên chức, người lao động hàng năm.

2. Đối tượng sử dụng:

Viên chức, người lao động UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng vào tháng 11 hàng năm đối với viên chức, người lao động.

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

Bộ tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc của cá nhân hàng năm

Văn bản giao OKRs cho các đơn vị hàng năm

Hướng dẫn thực hiện đánh giá hàng năm

5. Quy trình/hướng dẫn:

Việc đánh giá kết quả thực hiện công việc hàng năm được triển khai thực hiện như sau:

  • Bước 1: Căn cứ văn bản giao OKRs của UEH cho các đơn vị, lãnh đạo các đơn vị giao OKRs cho từng cá nhân thuộc đơn vị để có cơ sở thực hiện đánh giá cá nhân vào cuối năm.
  • Bước 2: Vào tháng 11 hàng năm, UEH sẽ triển khai quy trình, cách thức thực hiện đánh giá cho toàn thể viên chức, người lao động, tập thể các đơn vị.
  • Bước 3: Viên chức, người lao động, tập thể các đơn vị triển khai đánh giá theo hướng dẫn của UEH.
  • Bước 4: Phê duyệt kết quả đánh giá kết quả thực hiện công việc để tính điểm phân phối của năm kế tiếp.
  • Bước 5: Viên chức, người lao động truy cập đường dẫn https://tdkt.ueh.edu.vn và đăng nhập bằng email UEH để xem kết quả đánh giá hàng năm.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!