Khám sức khỏe định kỳ

I. Các bước trong công tác khám sức khỏe định kỳ (Thực hiện vào cuối tháng 5, đầu tháng 6)

Bước 1: Xin báo giá nội dung khám sức khỏe (04-05 cơ sở y tế);

Bước 2: Làm tờ trình gửi Ban Giám hiệu duyệt chủ trương khám sức khỏe (KSK) định kỳ;

Bước 3: Soạn thảo Thông báo khám sức khỏe định kỳ để BGH phê duyệt; gửi Thông báo đã được duyệt qua email UEHer để viên chức, người lao động (VC-NLĐ) lựa chọn nơi KSK;

Bước 4: VC-NLĐ đăng ký nơi KSK qua Google Form;

Bước 5: Tổng hợp danh sách VC-NLĐ đăng ký KSK (theo từng cơ sở y tế);

Bước 6: Căn cứ vào số lượng VC-NLĐ đăng ký khám, soạn thảo và ký hợp đồng khám sức khỏe với các cơ sở y tế;

Bước 7: Thông báo lịch khám sức khỏe qua email UEHer;

Bước 8: VC-NLĐ đến KSK tại cơ sở y tế đã đăng ký theo lịch KSK được thông báo ở bước 7;

Bước 9: Nhận kết quả KSK từ các cơ sở y tế; Xem kết quả và ghi nhận các trường hợp có kết quả KSK bất thường, tư vấn sức khỏe, đi khám chuyên khoa nếu cần; Toàn bộ kết quả KSK được bảo mật và gửi cho VC-NLĐ;

Bước 10: Tổng kết, Thanh lý hợp đồng và làm hồ sơ đề nghị thanh toán chuyển cho Phòng TCKT để quyết toán với các cơ sở y tế. Kết thúc đợt KSK định kỳ.

II. Các bước trong công tác khám sức khỏe lần 2 cho nữ viên chức, người lao động (Thực hiện cuối tháng 12)

Bước 1: Xin báo giá nội dung khám sức khỏe (04-05 cơ sở y tế);

Bước 2: Làm tờ trình gửi Ban Giám hiệu duyệt chủ trương khám sức khỏe (KSK) lần 2 cho nữ viên chức, người lao động (VC, NLĐ);

Bước 3: Soạn thảo Thông báo khám sức khỏe lần 2 cho nữ để BGH phê duyệt; gửi Thông báo đã được duyệt qua email UEHer để nữ VC-NLĐ lựa chọn nơi KSK;

Bước 4: Nữ VC-NLĐ đăng ký nơi KSK qua Google Form;

Bước 5: Tổng hợp danh sách nữ VC-NLĐ đăng ký KSK (theo từng cơ sở y tế);

Bước 6: Căn cứ vào số lượng nữ VC-NLĐ đăng ký khám, soạn thảo và ký hợp đồng khám sức khỏe với các cơ sở y tế;

Bước 7: Thông báo lịch khám sức khỏe lần 2 cho nữ qua email CBVC nữ UEH;

Bước 8: Nữ VC-NLĐ đến KSK tại cơ sở y tế đã đăng ký theo lịch KSK được thông báo ở bước 7;

Bước 9: Nhận kết quả KSK từ các cơ sở y tế; Xem kết quả và ghi nhận các trường hợp có kết quả KSK bất thường, tư vấn sức khỏe, đi khám chuyên khoa nếu cần. Toàn bộ kết quả KSK được bảo mật và gửi cho nữ VC-NLĐ;

Bước 10: Tổng kết, Thanh lý hợp đồng và làm hồ sơ đề nghị thanh toán chuyển cho Phòng TCKT để quyết toán với các cơ sở y tế. Kết thúc đợt KSK lần 2 cho nữ VC-NLĐ.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!