Hỗ trợ và thu hồi học phí của viên chức, người lao động

1. Giới thiệu

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc hỗ trợ học phí của viên chức tại trường được cử đi học;

- Thực hiện thủ tục hỗ trợ một cách đơn giản và nhanh chóng.

2. Đối tượng sử dụng

Tất cả giảng viên, viên chức thuộc trường được cử đi học tại trường và ngoài trường.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở dâu

Khi có quyết định cử nhân sự đi học từ Phòng Quản trị nguồn nhân lực

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Quy chế chi tiêu nội bộ

5. Quy trình/Hướng dẫn

Quy trình số: TCKT.QT.03 về hỗ trợ và thu hồi học phí của viên chức

6. Hồ sơ 

Quyết định cử nhân sự đi học từ Phòng QTNNL đã được Ban giám hiệu UEH phê duyệt

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!