Bổ nhiệm nhân sự giữ chức vụ

1. Giới thiệu

 • Các chức danh từ Trưởng bộ môn, Giám đốc chương trình đến Chủ tịch Hội đồng trường tại UEH đều phải được thực hiện quy trình giới thiệu, biểu quyết và thủ tục quyết định bổ nhiệm nhân sự theo quy định của Nhà nước và UEH.
 • Thẩm quyền quyết định bổ nhiệm:
  • Đối với các chức danh Chủ tịch Hội đồng trường, Hiệu trưởng UEH: Hội đồng trường quyết định và trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định công nhận. 
  • Đối với chức danh Phó Hiệu trưởng UEH: Hội đồng trường quyết định bổ nhiệm.
  • Đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường thuộc UEH và tương đương trở xuống: Hiệu trưởng UEH quyết định bổ nhiệm.

2. Đối tượng được xem xét bổ nhiệm

Tất cả viên chức, người lao động có ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trực tiếp với UEH, đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức; độ tuổi; năng lực quản lý; năng lực chuyên môn; kinh nghiệm công tác, kết quả xếp loại thực hiện công việc và trình độ lý luận chính trị (nếu có) của chức danh bổ nhiệm.

3. Điều kiện được xem xét bổ nhiệm

 • Nhân sự được giới thiệu, xem xét bổ nhiệm phải được quy hoạch chức vụ đang xem xét bổ nhiệm hoặc tương đương.
 • Đáp ứng tiêu chuẩn của chức danh bổ nhiệm.
 • Đạt tỷ lệ đồng ý giới thiệu, biểu quyết ở tất cả các bước quy trình nhân sự theo quy định.
 • Cung cấp đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

5. Quy trình/Hướng dẫn

 • Đối với các chức danh Chủ tịch Hôi đồng trường, Phó Chủ tịch Hội đồng trường; Hiệu trưởng UEH, Phó Hiệu trưởng UEH: thực hiện theo Quy chế Tổ chức và hoạt động UEH và các văn bản quy định, chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.
 • Đối với các chức danh Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng trường thuộc UEH và tương đương trở xuống: thực hiện theo Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, từ chức và miễn nhiệm viên chức quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!