Quản lý hợp đồng, biên lai và các khoản thu đào tạo của đơn vị liên kết

1. Giới thiệu

- Thống nhất trong việc thực hiện các hoạt động đào tạo đối với các đơn vị liên kết

- Quản lý tốt công tác tài chính liên quan giữa các bên liên quan trong các hoạt động liên kết

2. Đối tượng sử dụng

Các đơn vị đào tạo hoặc các đơn vị liên quan đến hoạt động đào tạo với các đơn vị liên kết

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở dâu

- Sử dụng khi có phát sinh hợp đồng liên kết đạo tạo

- Sử dụng tại các các đơn vị quản lý đào tạo, đơn vị liên kết

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Quy chế tài chính

- Quy chế chi tiêu nội bộ

5. Quy trình/Hướng dẫn

Quy trình về quản lý hợp đồng, biên lai và các khoản thu đào tạo của các đơn vị liên kết (TCKT.QT.06)

6. Hồ sơ (nếu có)

- Hợp đồng liên kết đào tạo

- Biên lai học phí

- Biên bản tạm ứng

- Biên bản thanh toán

- Thanh lý hợp đồng

- Phụ lục hợp đồng

- Giấy đề nghị thanh toán

- Bản quyết toán sử dụng biên lai

- Giấy đề nghị cấp biên lai

- Phiếu xuất biên lai

- Danh sách sinh viên nộp tiền

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!