Lập dự toán, tạm ứng, thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản

1. Giới thiệu

- Đảm bảo việc lập dự toán, tạm ứng, thanh toán xuất phát từ nhu cầu thực tế, đáp ứng kịp thời, phục vụ hiệu quả các hoạt động của nhà trường

- Kiểm soát việc tạm ứng, thanh toán được thực hiện theo quy trình, đúng quy định và đạt được hiệu quả, tiết kiệm.

2. Đối tượng sử dụng

- Tất cả các hoạt động của Trường mà các đơn vị chức năng, CBVC thực hiện theo chức năng và phạm vi công việc

- Đối với hoạt động mua sắm, sữa chữa tài sản, xây dựng cơ bản thực hiện theo quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản hiện hành.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở dâu

Tại tất cả cơ sơ, đơn vị thuộc UEH

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Các thông tư, nghị định của chính phủ

- Quy chế tài chính số 01/QC-ĐHKT-HĐT của Hội đồng trường Đại học Kinh tế TP.HCM;

- Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường;

- Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản của phòng Tài chính - Kế toán UEH;

-  Quy trình kê khai thanh toán đơn vị của phòng Tài chính - Kế toán UEH.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Quy trình số TCKT.QT.02 Lập dự toán, tạm ứng, thanh toán bằng tiền mặt, chuyển khoản

6. Hồ sơ gồm

- Biểu mẫu lập dự toán

- Tổng hợp dự toán

- Phê duyệt dự toán

- Giấy triệu tập, thư mời

- Hợp đồng làm đề tài nghiên cứu khoa học

- Chủ trương thực hiện công việc

- Giấy đề nghị tạm ứng

- Dự toán ngân sách hoạt động

- Phiếu chi; Ủy nhiệm chi

- Giấy đề nghị thanh toán

- Giấy thanh toán tạm ứng

- Bảng kê chi tiền

- Bảng kê thanh toán cho các cá nhân

- Giấy đi đường

- Các chứng từ phát sinh kèm theo khác