Quy trình chuyển sinh hoạt đảng

1. Giới thiệu 

Sinh hoạt đảng là nhiệm vụ của mỗi đảng viên được quy định trong Điều lệ Đảng. Tuy nhiên, vì nhiều lý do như chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi việc,... mà đảng viên không thể tiếp tục sinh hoạt thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng theo quy định.

2. Đối tượng sử dụng

Áp dụng trong trường hợp: "Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang một đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi ở mới lâu dài thì phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức".

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Căn cứ Điều 6 của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam;

- Căn cứ Điểm 6.3.1 của Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Điểm 10.2.1 của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng;

- Căn cứ Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 13/12/2021 của Ban Tổ chức Trung ương Hướng dẫn thực hiện biểu mẫu thống kê cơ bản về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Hiện nay, Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021, quy định về chuyển sinh hoạt đảng chính thức như sau:

(1) Đảng viên được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển công tác sang đơn vị mới, được nghỉ hưu, nghỉ mất sức, thôi việc, phục viên hoặc thay đổi nơi cư trú lâu dài thì trong thời hạn 60 ngày làm việc kể từ ngày quyết định có hiệu lực hoặc thay đổi nơi cư trú phải làm thủ tục chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

(2) Đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức ra ngoài đảng bộ huyện, tỉnh (và tương đương) thì cấp uỷ huyện (và tương đương) có đảng viên chuyển đi có trách nhiệm làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

Đảng viên của đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc tỉnh uỷ (và tương đương) khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức thì ban tổ chức tỉnh uỷ (và tương đương) làm thủ tục giới thiệu chuyển sinh hoạt đảng.

(3) Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày giới thiệu chuyển đi, đảng viên phải xuất trình giấy giới thiệu sinh hoạt đảng với chi uỷ nơi chuyển đến để được sinh hoạt đảng.

Nếu quá thời hạn trên, đảng viên hoặc tổ chức đảng vi phạm phải báo cáo lý do cụ thể để cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

(4) Khi chuyển sinh hoạt đảng chính thức cho đảng viên, cấp uỷ nơi đảng viên đang sinh hoạt và công tác làm đầy đủ thủ tục, niêm phong hồ sơ, giao cho đảng viên trực tiếp mang theo để báo cáo với tổ chức đảng làm thủ tục giới thiệu và tiếp nhận sinh hoạt đảng theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

(5) Trường hợp đảng viên đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc đang xem xét, giải quyết khiếu nại, tố cáo thì chưa chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

6. Thủ tục (nếu có)

- Đảng viên thực hiện:
+ Giấy đề nghị chuyển sinh hoạt Đảng.
+ Bản tự kiểm điểm về ưu, khuyết điểm thực hiện nhiệm vụ đảng viên của năm trước và thời gian trước thời điểm chuyển sinh hoạt đảng, có nhận xét của cấp ủy cơ sở nơi giới thiệu đảng viên chuyển sinh hoạt đảng chính thức.

- Chi bộ thực hiện:

+ Biên bản họp Chi bộ.

+ Giấy giới thiệu chuyển sinh hoạt Đảng.

7. Hồ sơ (nếu có)

Link tải các mẫu biểu chuyển sinh hoạt Đảng:

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!