Báo cáo đảng viên đi nước ngoài, kết hôn, kết sui với người nước ngoài

1. Giới thiệu 

Nhằm tăng cường công tác quản lý đảng viên khi ra nước ngoài trong giai đoạn hiện nay, đảng viên cần hiểu và thực hiện nghiêm túc những trách nhiệm, nhiệm vụ của đảng viên khi ra nước ngoài làm việc, học tập hoặc vì việc riêng.

2. Đối tượng sử dụng

Đảng viên đi nước ngoài, kết hôn, kết sui với người nước ngoài.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Quy định số 228-QĐ/TW, ngày 07/02/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về nhiệm vụ của đảng viên và công tác quản lý đảng viên ở nước ngoài.

- Quy định số 58-QĐ/TW (gọi tắt là Quy định 58) được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành ngày 8/2/2022 là văn bản thay thế Quy định số 126-QĐ/TW, ngày 28/2/2018 của Bộ Chính trị một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Đảng viên sử dụng các mẫu biểu phù hợp với các mục đích như đi nước ngoài, kết hôn, kết sui với người nước ngoài, khai các thông tin đầy đủ, chính xác. Sau đó, báo cáo đến cấp ủy chi bộ, xác nhận đã tiếp nhận thông tin và báo cáo đến Đảng ủy trường.

6. Hồ sơ

Link tải các mẫu biểu báo cáo:

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!