Biên soạn đề thi trắc nghiệm trực tuyến (TNOL-UEH; LMS-TNOL)

1. Giới thiệu: Hỗ trợ cho Giảng viên trong việc biên soạn đề thi trắc nghiệm trực tuyến (TNOL-UEH; LMS-TNOL).

2. Đối tượng sử dụng: Giảng viên.

3. Dịch vụ này được sử dụng từ: ngày 19/7/2022 tại UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện: Quyết định số 2063/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT của Hiệu trưởng UEH ban hành Quy định về tổ chức thi theo hình thức thi trực tuyến của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/qd-2063--quyet-dinh-v-v-ban-hanh-quy-dinh-ve-to-chuc-thi-theo-hinh-thuc-truc-tuyen-cua-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-50763

5. Quy trình/Hướng dẫn: P.KHĐT-KT phối hợp với P.CNTT hỗ trợ, hướng dẫn Giảng viên biên soạn đề thi trắc nghiệm trực tuyến (TNOL-UEH; LMS-TNOL). Trường hợp Giảng viên gặp khó khăn trong việc cài đặt chương trình biên soạn, cách thức biên soạn đề thi vui lòng liên hệ với chuyên viên phụ trách để được hỗ trợ.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!