Thông tin cá nhân, lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, điểm phân phối

1. Giới thiệu:

Điểm phân phối là cơ sở để tính thu nhập tăng thêm hàng tháng đối với viên chức, người lao động thuộc UEH. Cách tính sẽ được thực hiện căn cứ vào các phụ lục 1.1 đối với nhóm lãnh đạo UEH, 1.2 đối với khối quản lý, 1.3 đối với khối giảng dạy của Quy chế chi tiêu nội bộ.

2. Đối tượng sử dụng:

Viên chức, người lao động ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động với UEH (trong hợp đồng có quy định thu nhập được tính theo điểm phân phối)

3. Dịch vụ này được sử dụng khi viên chức, người lao động có nhu cầu tra cứu điểm phân phối

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Quy chế chi tiêu nội bộ hàng năm

5. Quy trình/hướng dẫn 

Viên chức, người lao động có nhu cầu tra cứu điểm phân phối, vui lòng vào Portal UEH thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: đăng nhập tài khoản thông qua email UEH cấp ở thẻ UEHer tại trang chủ UEH

  • Bước 2: Truy cập thẻ thông tin cá nhân trong phần UEHer

  • Bước 3: Truy cập thẻ thông tin cá nhân

  • Bước 4: Truy cập hồ sơ nhân sự

  • Tại đây, viên chức, người lao động có thể xem các thông tin về: thông tin cá nhân, thông tin lương, phụ cấp thâm niên nhà giáo, điểm phân phối hàng tháng.
  • Viên chức, người lao động có thể thực hiện điều chỉnh các thông tin cá nhân: địa chỉ thường trú, nơi ở hiện nay, điện thoại, số cmnd/cccd, ngày cấp cmnd/cccd, nơi cấp cmnd/cccd. Đối với thông tin về quá trình học vấn viên chức, người lao động có thể thực hiện yêu cầu thêm mới để Phòng Quản trị nguồn nhân lực kiểm tra và cập nhật.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!