Xác nhận lý lịch khoa học viên chức, người lao động

1. Giới thiệu:

Là hoạt động UEH xác nhận lý lịch khoa học viên chức, người lao động theo nhu cầu.

2. Đối tượng sử dụng: Viên chức, người lao động có nhu cầu.

3. Dịch vụ này được sử dụng: Khi viên chức, người lao động có nhu cầu cần xác nhận viên chức để bổ túc hồ sơ cá nhân.

4. Quy trình/Hướng dẫn:

Bước 1: Quý Thầy/Cô vào https://qlkh.ueh.edu.vn/CV/Index, đăng nhập bằng tài khoản email UEH.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!