Bồi dưỡng các khóa học bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp

1. Giới thiệu:

Là hoạt động UEH cử viên chức, người lao động tham gia, hoặc tổ chức cho viên chức, người lao động tham các khóa học bổ sung, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ hoạt động nghề nghiệp.

2. Đối tượng sử dụng:

- Viên chức, người lao động được phân công tham gia các khóa tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ;

- Viên chức, người lao động có nhu cầu tham gia các khóa bồi dưỡng, tập huấn do UEH hoặc đơn vị khác UEH tổ chức;

3. Dịch vụ này được sử dụng:

- Khi có công văn triệu tập tham gia các khóa tập huấn, bồi dưỡng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền tổ chức;

- Viên chức, người lao động có nhu cầu tham gia, tự bồi dưỡng, chủ động đăng ký tham gia các lớp bồi dưỡng khi có thông báo tổ chức lớp.

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

Quy chế 2128/QC-ĐHKT-QTNNL, ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về Đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

5. Quy trình/ Hướng dẫn: 

5.1. Viên chức, người lao động có nhu cầu đăng ký tham gia các khóa bồi dưỡng

- Bước 1: Viên chức, người lao động có nhu cầu, thực hiện hồ sơ đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

- Bước 2: Phòng Quản trị nguồn nhân lực tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng, sau đó trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

- Bước 3: Ban hành Quyết định đồng ý/cử viên chức, người lao động tham gia bồi dưỡng.

5.2. Viên chức, người lao động tham gia các khóa bồi dưỡng do UEH tổ chức

Viên chức, người lao động tham gia các khóa bồi dưỡng do UEH tổ chức, thực hiện đăng ký theo hướng dẫn từng khóa bồi dưỡng

6. Thực hiện: Vui lòng thực hiện tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!