Đi công tác, dự hội thảo, hội nghị trong và ngoài nước

I. Giới thiệu:

VC/NLĐ được hưởng các chế độ công tác, tham dự hội nghị, hội thảo,... theo lĩnh vực chuyên môn tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước theo thư mời của đối tác, yêu cầu của các Bộ, ngành cấp trên và của UEH bằng các nguồn kinh phí: i) Tự túc; ii) Được các tổ chức, cơ quan ngoài UEH tài trợ; iii) Do UEH cấp toàn bộ hoặc một phần kinh phí.

II. Đối tượng sử dụng dịch vụ: VC/NLĐ ký hợp đồng trực tiếp với UEH.

III. Quy định, cơ sở thực hiện:

- Bộ luật Lao động;

- Luật Viên chức;

- Luật Giáo dục đại học năm 2012 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018;

- Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

- Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí;

- Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

- Quy chế chi tiêu nội bộ của UEH.

IV. Quy trình/Hướng dẫn thực hiện

●    Bước 1: VC/NLĐ gửi Đơn đề nghị đi công tác, tham dự hội nghị, có ý kiến chấp thuận của Lãnh đạo đơn vị, Ban Giam hiệu các trường thành viên

a)     Trường hợp đi bằng nguồn kinh phí tự túc hoặc do các cơ quan, tổ chức ngoài UEH tài trợ: VC/NLĐ gửi Đơn đề nghị đi công tác/tham dự hội thảo/hội nghị (tải mẫu tại đây) và thư mời của đối tác hoặc văn bản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về Phòng Quản trị nguồn nhân lực để trình Ban Giám hiệu UEH phê duyệt và ban hành Quyết định.

b)    Trường hợp đi bằng nguồn kinh phí do UEH tài trợ hoàn toàn hoặc tài trợ một phần: VC/NLĐ gửi Đơn đề nghị đính kèm: i) Thư mời của đối tác hoặc văn bản của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp,... ii) Các minh chứng liên quan (đề tài, bài báo khoa học,...) về Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế và Phòng Tài chính - Kế toán để cho ý kiến thẩm định và đề xuất kinh phí.

●    Bước 2: Phòng Quản trị nguồn nhân lực trình Ban Giám hiệu UEH phê duyệt Đơn đề nghị và trình ký Quyết định sau khi Đơn được phê duyệt.

Ghi chú:

1. Đối với các trường hợp đi công tác theo yêu cầu, đề xuất của Ban Giám hiệu các trường thành viên hoặc đi theo đoàn, Phòng Tổng hợp tại các trường thành viên lập Tờ trình đề nghị.

2. UEH chỉ xem xét đi dự hội thảo/hội nghị ở nước ngoài để trình bày tham luận/đề tài/bài báo khoa học,... và được UEH tài trợ một phần kinh phí đối với VC/NLĐ đã hoàn thành thời gian tập sự hoặc thử việc

V. Thực hiện: Vui lòng thực hiện tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!