Đề án chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

1. Giới thiệu

UEH thực hiện chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài để sinh viên UEH được cấp song bằng hoặc nhận bằng của đối tác nước ngoài sau khi hoàn thành chương trình liên kết.

2. Đối tượng sử dụng

Các đơn vị trực thuộc UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Khi các đơn vị thuộc UEH có nhu cầu xây dựng đề án thành lập mới hoặc gia hạn chương trình liên kết đào tạo với đối tác nước ngoài.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/06/2018 quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục;

- Quyết định 1159/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 29/5/2020 về việc ban hành quy định về quản lý các hoạt động hợp tác quốc tế tại UEH.

5. Quy trình/Hướng dẫn

- Các đơn vị thuộc UEH vào platform để đăng ký xây dựng mới hoặc gia hạn chương trình liên kết tại link: https://qlkh.ueh.edu.vn/CTLKDangKy/DangKyChuongTrinh.

- Tiếp theo, các đơn vị xây dựng bộ hồ sơ đề án xây dựng mới hoặc gia hạn chương trình liên kết gửi về P. QLLKH-HTQT để phòng phối hợp với các phòng ban liên quan tiến hành thẩm định hồ sơ để phản hồi kết quả đến các đơn vị thuộc UEH.