Tài trợ/thưởng bài báo công bố quốc tế

1. Giới thiệu

Tài trợ/thưởng cho bài báo khoa học (Academic Research Articles/ Papers) được công bố trên các tạp chí quốc tế, có uy tín nằm trong danh mục ISI (SSCI, SCIE, ESCI), Scopus và ABDC (hạng B trở lên) và thỏa mãn them một số điều kiện có quy định chi tiết trong Hướng dẫn.

2. Đối tượng sử dụng

(1) Viên chức UEH; (2) Người học UEH (bao gồm: sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học các chương trình được UEH cấp bằng hoặc các chương trình liên kết quốc tế tại UEH); (3) Chuyên gia nghiên cứu cộng tác (Research Fellowship); và (4) Cựu sinh viên/học viên/nghiên cứu sinh (Alumni) của UEH

3. Quy trình/Hướng dẫn

Hướng dẫn số 2730/HD-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 17/12/2020 về tài trợ và thưởng bài báo công bố quốc tế.

Thông báo số 223/TB-ĐHKT-QLKHHTQT  ngày 27/01/2021 về việc đăng ký đề tài công bố quốc tế trên hệ thống qlkh.ueh.edu.vn