Hỗ trợ kinh phí tham dự hội thảo quốc tế

1. Giới thiệu

Hỗ trợ kinh phí cho viên chức và người học UEH khi tham dự hội thảo quốc tế. Hội thảo quốc tế phải thỏa mãn một số điều kiện quy định trong Qui chế chi tiêu nội bộ.

2. Đối tượng sử dụng

(1) Viên chức UEH; (2) Người học UEH (bao gồm: sinh viên đại học, học viên cao học, nghiên cứu sinh đang theo học các chương trình được UEH cấp bằng hoặc các chương trình liên kết quốc tế tại UEH).

3. Quy trình/Hướng dẫn

Quy định chi tiết trong Qui chế chi tiêu nội bộ UEH.

UEH hỗ trợ viên chức tham dự hội thảo quốc tế tối đa 25tr/năm.

- Mức hỗ trợ này bao gồm phí đăng ký tham dự hội thảo, chi phí đi lại, thuê chỗ ở,.. các chi phí phát sinh theo chứng từ chi thực tế không vượt quá mức hỗ trợ tối đa và đáp ứng đủ các điều kiện:

      1. Bài hội thảo được Ban Tổ chức chấp nhận trình bày tại Hội thảo và có trong Chương trình Hội thảo.

      2. Hội thảo được bảo trợ đăng bài trên các tạp chính danh tiếng thuộc danh mục ISI, Scopus.

 - Hội nghị, hội thảo quốc tế là hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, thỏa 5 điều kiện sau đây:

(1) Tổ chức theo hình thức gặp gỡ trực tiếp hoặc trực tuyến (online) hoặc kết hợp;

(2) Có ít nhất 2 diễn giả chính (keynote speaker) là người nước ngoài;

(3) Có Ban chủ tọa quốc tế (International Panel Chair);

(4) Công bố kết quả nghiên cứu thông qua kỷ yếu có ISBN;

(5) Có tạp chí ISI/Scopus/ABDC hỗ trợ đăng báo quốc tế;

Hỗ trợ sinh viên sinh viên/ học viên/ nghiên cứu sinh (thuộc các chương trình đào tạo do UEH cấp bằng) tham dự hội thảo quốc tế

 - Mức hỗ trợ theo thực tế phát sinh, nhưng tối đa 2.500.000 đồng/năm.

 - Mức hỗ trợ này chỉ bao gồm phí đăng ký tham dự hội thảo và đáp ứng đủ các điều kiện:

    1. Bài hội thảo được Ban Tổ chức chấp nhận trình bày tại Hội thảo và có trong Chương trình Hội thảo.

    2. Hội thảo được bảo trợ đăng bài trên các tạp chí danh tiếng thuộc danh mục ISI, Scopus.

Sau khi Thầy/Cô tham dự hội thảo quốc tế, Thầy/Cô kê khai hồ sơ trên hệ thống qlkh.ueh.edu.vn (mục: Hỗ trợ kinh phí) để đề nghị nhận lại kinh phí tham dự hội thảo.