Quản lý đề tài nghiên cứu cấp trường

I. Quy trình quản lý đề tài NCKH cấp trường

Bước

Quy trình

Trách nhiệm thực thi

1

GV/CBVC đăng ký đề tài theo đợt của UEH/trường thành viên

Chủ nhiệm đề tài

2

GV/CBVC chọn đề tài cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

3

Hội đồng sơ tuyển UEH/trường thành viên cho ý kiến trên các đề tài

Hội đồng sơ tuyển

4

Thẩm định thuyết minh

Người quản lý

5

Hội đồng tuyển chọn

Hội đồng tuyển chọn

6

Chủ nhiệm tiến hành ký hợp đồng

Chủ nhiệm đề tài

7

Lãnh đạo phụ trách ký hợp đồng

Đại diện UEH/Trường thành viên

8

Tạm ứng kinh phí

Chủ nhiệm đề tài

Người quản lý

Phòng TC-KT

9

Theo dõi tiến độ

Người quản lý

10

Chủ nhiệm cập nhật tiến độ của đề tài

Chủ nhiệm đề tài

11

Quản lý tiến độ

Người quản lý

12

Nghiệm thu

Người quản lý

Chủ nhiệm đề tài

Hội đồng nghiệm thu

13

Cập nhật thông tin

Người quản lý

14

Chủ nhiệm tiến hành thanh lý hợp đồng

Chủ nhiệm đề tài

Người quản lý

Phòng TC-KT

15

Lãnh đạo phụ trách xác nhận

BGH UEH/Trường thành viên

 

II. Diễn giải các bước thực hiện quy trình:

Bước 1: Căn cứ theo định hướng nghiên cứu hằng năm được Hội đồng khoa học Đại học UEH phê duyệt, đơn vị quản lý ban hành Thông báo đăng ký đến viên chức UEH.

Bước 2: Cá nhân, đơn vị trong trường thực hiện đăng ký thuyết minh trực tuyến trên hệ thống theo thời hạn công bố trên Thông báo đăng ký.

Bước 3: Họp Hội đồng khoa học sơ duyệt hồ sơ đăng ký thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường. Đơn vị quản lý đề tài đánh dấu chọn các thuyết minh đề xuất được Hội đồng sơ duyệt lựa chọn.

Bước 4: Thẩm định thuyết minh

- Đơn vị quản lý đề tài mời phản biện theo ý kiến của Ban Giám hiệu và danh mục đề xuất đề tài được Hội đồng khoa học sơ duyệt (2 phản biện/thuyết minh). Nếu có 1 ý kiến tán thành và 1 ý kiến không tán thành thì mời phản biện 3.

- Nhận xét, góp ý của phản biện được chủ nhiệm đề tài xem xét, tham khảo ý kiến, chỉnh sửa/bổ sung thuyết minh trên hệ thống.

Bước 5: Hội đồng tuyển chọn xét chọn, phê duyệt đề tài

- Đơn vị quản lý đề tài soạn thảo quyết định thành lập Hội đồng xét chọn và trình Hiệu trưởng phê duyệt

- Đơn vị quản lý đề tài tổng hợp ý kiến nhận xét của phản biện, đề xuất những nội dung cần lưu ý đến Hội đồng xét chọn.

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng, các căn cứ có liên quan và đề xuất của đơn vị quản lý đề tài, Hiệu trưởng phê duyệt danh mục đề tài.

- Đơn vị quản lý đề tài công bố Quyết định phê duyệt danh mục đề tài (gửi đến các cá nhân, đơn vị có đề tài, đăng trên website)

Bước 6,7,8:

- Đơn vị quản lý đề tài và chủ nhiệm đề tài ký hợp đồng nghiên cứu.

- Tạm ứng kinh phí (nếu cần)

- Triển khai thực hiện đề tài

 Bước 9,10,11: Tiến độ thực hiện đề tài được cập nhật/theo dõi tình trạng hiện tại trên hệ thống. Nếu việc thực hiện bị chậm trễ, chủ nhiệm đề tài đề nghị gia hạn đề tài. Nếu không thể hoàn thành, chủ nhiệm đề tài đề nghị hủy đề tài và quyết toán kinh phí (nếu có tạm ứng).

Bước 12,13: Đánh giá, nghiệm thu đề tài

- Đơn vị quản lý đề tài soạn thảo quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu, trình Hiệu trưởng UEH/Trường thành viên phê duyệt và tổ chức Hội đồng nghiệm thu (Nếu sản phẩm của đề tài đạt yêu cầu miễn nghiệm thu thì đề tài xem như được nghiệm thu).

Nếu kết quả nghiên cứu không được nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài nghiên cứu bổ sung/điều chỉnh theo góp ý của Hội đồng, trong thời hạn theo quyết định của Hội đồng nhưng tối đa là 3 tháng để nghiệm thu lại, mỗi đề tài chỉ được nghiệm thu lại 01 lần; hoặc chủ nhiệm đề tài thanh lý hợp đồng, không nghiên cứu bổ sung, quyết toán kinh phí đề tài.

Bước 14,15:  Nếu kết quả nghiên cứu được nghiệm thu, chủ nhiệm đề tài và đơn vị quản lý tiến hành thanh lý đề tài theo các điều khoản trong Hợp đồng thực hiện đề tài.

III. Căn cứ pháp lý:

Luật Giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học ngày 19 tháng 11 năm 2018;

Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học;

Nghị định số 109/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học;

Nghị quyết số 40/NQ-ĐHKT-HĐT ngày 08 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Quy định số 1932/QyĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 05 tháng 7 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường;

Căn cứ tình hình thực tế phát sinh trong hoạt động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế.

 

Thông tin liên hệ:

  • 59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM
  • Trần Kim Cương, diamond@ueh.edu.vn
  • 028.38274991

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!