Kê khai giờ nghiên cứu khoa học

1. Giới thiệu

Kê khai các hoạt động nghiên cứu khoa học để tính giờ nghiên cứu khoa học cho mỗi năm.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức UEH.

3. Quy trình/Hướng dẫn

Quy định số 1486/QyĐ-ĐHKT-QLKH ngày 17/5/2021 về nghiên cứu khoa đối với giảng viên

Truy cập vào hệ thống tại mục dashboard hoặc truy cập vào đường link http://qlkh.ueh.edu.vn, chọn mục Hoạt động Nghiên cứu khoa học, chọn Nhập mới và kê khai đầy đủ các thông tin kèm theo minh chứng để Trường có căn cứ ghi nhận.