Quản lý đề tài cấp bộ/tỉnh/thành phố và tương đương

1. Giới thiệu

Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ/tỉnh/thành phố thuộc trách nhiệm quản lý của UEH bao gồm: xác định, tuyển chọn, thẩm định, tổ chức triển khai và kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức UEH

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Viên chức UEH có nhu cầu tham gia thực hiện đề tài cấp bộ/tỉnh/thành phố.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

  • Đề tài cấp bộ:

Thông tư số 09/2018/TT-BGDĐT ngày 30/3/2018 ban hành quy định về quản lý chương trình khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/4/2016 ban hành Quy định về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • Đề tài cấp tỉnh/thành phố:

Thông tư số 33/2014/TT-BKHCN ngày 06/11/2014 ban hành quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ

Các quy định hiện hành của Sở KHCN và UBND tỉnh/thành phố

5. Quy trình/hướng dẫn

Theo các văn bản hướng dẫn, quy trình thực hiện của cơ quan chủ quản nhiệm vụ và UEH.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!