Tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế tại UEH

Hướng dẫn tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế tại UEH:

- Bước 1: Các đơn vị thuộc UEH vào platform để đăng ký tổ chức hội thảo tại link: https://qlkh.ueh.edu.vn/HoiThaoUeh/DanhSachHoiThao

- Bước 2: Các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức gửi về Phòng QLKH&HTQT hoặc phòng Tổng hợp của Trường thành viên tùy vào cấp độ của hội thảo để Ban lãnh đạo UEH ra quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo.

- Bước 3: Đơn vị chủ trì nhập thêm thông tin hội thảo vào web “conference.ueh.edu.vn”

- Bước 4: Sau khi tổ chức hội nghị, hội thảo, các đơn vị vào platform https://qlkh.ueh.edu.vn/HoiThaoUeh/DanhSachHoiThao báo cáo về công tác tổ chức.