Tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế tại UEH

1. Giới thiệu

UEH phối hợp với các cơ quan, tổ chức, trường đại học trong nước và quốc tế tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế tại UEH

2. Đối tượng sử dụng

Các đơn vị trực thuộc UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở dâu

Các đơn vị thuộc UEH có nhu cầu tiến hành tổ chức hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế tại UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Quyết định 3249/QĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 29/11/2019 về việc ban hành quy định tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế tại UEH.

- Phòng QLKH-HTQT chuẩn bị ban hành quy định mới về tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo trong nước và quốc tế tại UEH trong năm 2023.

5. Quy trình/Hướng dẫn

- Các đơn vị thuộc UEH vào platform để đăng ký tổ chức hội thảo tại link: https://qlkh.ueh.edu.vn/HoiThaoUeh/DanhSachHoiThao

- Tiếp theo, các đơn vị xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức gửi về Phòng QLLKH-HTQT hoặc phòng Tổng hợp của Trường thành viên tùy vào cấp độ của hội thảo để Ban lãnh đạo UEH ra quyết định cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo.

- Sau khi tổ chức hội nghị, hội thảo, các đơn vị vào platform nói trên báo cáo về công tác tổ chức.