Quy trình đoàn ra, đoàn vào UEH

I. Quy trình đoàn ra, đoàn vào
1. Đoàn ra
Bước 1: Đơn vị gửi tờ trình xin phê duyệt cử nhân sự đi công tác nước ngoài đến phòng Quản trị nguồn nhân lực để trình Ban Giám hiệu UEH thông qua link sau: Thực hiện
Bước 2: Phòng Quản trị nguồn nhân lực tham khảo thông tin từ Phòng QLKH-HTQT để tham mưu cho Ban Giám hiệu UEH về việc phê duyệt chấp thuận cho phép đoàn ra
Bước 3: Hiệu trưởng UEH là người ra quyết định cho phép cá nhân hoặc đoàn đi ra nước ngoài, bao gồm phê duyệt kinh phí (nếu cần thiết) theo đúng các quy định về sử dụng ngân sách Nhà nước và Quy chế Chi tiêu nội bộ của UEH
Bước 4: Phòng Quản trị nguồn nhân lực ban hành quyết định cử đi nước ngoài cho cá nhân hoặc đoàn do Hiệu trưởng UEH phê duyệt
Bước 5: Căn cứ vào quyết định của Hiệu trưởng UEH, đơn vị tiến hành thủ tục xin cấp thị thực cho nhân sự đoàn ra (nếu có);
Bước 6: Chậm nhất sau khi về nước một tuần, đoàn ra phải gửi báo cáo cho Hiệu trưởng UEH về kết quả thực hiện chuyến công tác.

2. Đoàn vào
Bước 1: Đơn vị gửi tờ trình xin phê duyệt chủ trương tiếp nhận đoàn vào đến ban lãnh đạo
Bước 2: Căn cứ vào kế hoạch/tờ trình đã được phê duyệt, đơn vị chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan để tiếp đón đoàn vào
Bước 3: Trong vòng 01 tuần sau khi đoàn về nước, đơn vị gửi báo cáo kết quả đoàn vào về Phòng QLKH-HTQT

II.Căn cứ pháp lý: 
Quy định số 2080/QyĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 05/7/2023 ban hành Quy định về đoàn ra, đoàn vào tại trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Thông tin liên hệ:

Đoàn ra:

  • Ông Nguyễn Huy Hiệu - Chuyên viên chính Phòng Quản trị nguồn nhân lực (59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM)
  • Email: nhhieu@ueh.edu.vn
  • Điện thoại: 028.38229272

Đoàn vào:

  • ThS. Lê Hoàng Yến Khanh - Chuyên viên Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế (59C Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP. HCM)
  • Email: khanhlhy@ueh.edu.vn
  • Điện thoại: 028. 38 274 991

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!