Hợp đồng thỉnh giảng, báo cáo chuyên đề 

1. Giới thiệu: Thỉnh giảng là việc giảng viên của trường được mời và trường mời giảng viên, báo cáo viên hoặc người có đủ tiêu chuẩn của giảng viên, báo cáo viên đến giảng dạy các học phần, chuyên đề hoặc tham gia chấm, hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp, tham gia hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ và theo các nội dung khác được quy định.

2. Đối tượng sử dụng: Giảng viên, báo cáo viên hoặc người có đủ tiêu chuẩn được áp dụng đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đến giảng dạy tại UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng: nhằm nâng cao chất lượng đào tạo thông qua thu hút giảng viên, nhà khoa học trình độ cao tham gia hoạt động giảng dạy, góp phần tạo điều kiện để các giảng viên có thời gian thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ.

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

Quy định số 3593/QyĐ-ĐHKT-TCHC ngày 17 tháng 10 năm 2011 về chế độ thỉnh giảng của Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

Thông tư số 44/2011/TT-BGDĐT  tham khảo tại đây

5. Quy trình/Hướng dẫn:

  • Bước 1: Trình chủ trương bổ sung thỉnh giảng đầu năm học. Các đơn vị Khoa, Viện xác định nhu cầu và thực hiện tờ trình BGH UEH duyệt dự kiến bổ sung số lượng thỉnh giảng cho toàn bộ năm học vào đầu năm. Tờ trình thực hiện theo mẫu tại đây, có chữ ký của đơn vị quản lý trực tiếp GV thỉnh giảng, BGH Trường thành viên, P. KHĐT-KT trước khi trình P.QTNNL. 
  • Hồ sơ trình ký gồm: tờ trình, lý lịch khoa học, bản sao văn bằng của giảng viên thỉnh giảng. 
  • Bước 2: P. Quản trị nguồn nhân lực nhận và kiểm tra hồ sơ, trình ký BGH UEH. Hồ sơ được trình ký theo từng cấp: Đơn vị quản lý trực tiếp => P. Khảo thí => Phòng TH. => BGH Trường thành viên => P.QTNNL => phê duyệt BGH UEH
  • Bước 3: Thực hiện ký HĐ thỉnh giảng (mẫu Hợp đồng tham khảo tại đây). Sau khi tờ trình được phê duyệt, P.QTNNL thông báo cho đơn vị quản lý trực tiếp GV thỉnh giảng để tiến hành ký Hợp đồng thỉnh giảng (tối đa là 12 tháng).
  • Bước 4: Xác nhận Hợp đồng. Đơn vị quản lý trực tiếp gửi HĐ thỉnh giảng (05 bản có chữ ký sống) về P. QTNNL để xác nhận HĐ theo quy định. Sau khi hoàn tất, gửi trả 04 bản HĐ về đơn vị quản lý trực tiếp.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!