Quản lý đề tài cấp trường, tài liệu học tập

1. Giới thiệu

Quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (trọng điểm, cơ sở, tình huống) và tài liệu học tập (giáo trình, sách chuyên khảo…) thuộc trách nhiệm quản lý của UEH.

2. Đối tượng sử dụng

CBVC UEH

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

CBVC UEH có nhu cầu tham gia thực hiện đề tài cấp trường, tài liệu học tập tại UEH

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Quy định số 1932/QyĐ-ĐHKT-QLKHHTQT ngày 05/7/2022 về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Quy định số 230/QyĐ-ĐHKT-QLKH ngày 17/01/2018 về phát triển tài liệu học tập đối với giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Hướng dẫn số 1148/HD-ĐHKT-QLKH ngày 04/7/2017 về việc nghiên cứu phát triển tình huống phục vụ giảng dạy Chương trình tiên tiến quốc tế UEH đối với giảng viên trường Đại học Kinh tế TP.HCM

5. Quy trình/hướng dẫn

QLKHHTQT.QT.01 - Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

QLKHHTQT.QT.02 - Quy trình tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (online)

QLKH.QT.04 - Quy trình tổ chức thẩm định tài liệu học tập (online) tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!