Nhập và quản lý điểm học phần các hệ - bậc đào tạo tại UEH

1. Giới thiệu: Hệ thống nhập và quản lý điểm học phần hỗ trợ cho Giảng viên, Đơn vị Đào tạo, Đơn vị Quản lý đào tạo, P.KHĐT-KT chuẩn số hóa hoạt động nhập điểm và quản lý điểm học phần các hệ - bậc đào tạo tại UEH.

2. Đối tượng sử dụng: Giảng viên, Đơn vị Đào tạo, Đơn vị Quản lý đào tạo, P.KHĐT-KT.

3. Dịch vụ này được sử dụng từ: ngày 26/11/2019 tại UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện: Quyết định số 3318/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH ban hành Quy định về nhập và quản lý điểm học phần các hệ - bậc đào tạo.

https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/qd-so-3318_quy-dinh-nhap-va-quan-ly-diem-thi-hoc-phan-cac-he-bac-2019--152

5. Quy trình/Hướng dẫn: Quyết định số 3159/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng UEH ban hành Quy trình nhập và quản lý điểm học phần các hệ - bậc đào tạo (KHĐTKT.QT.17).

https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/khdtkt-qt-17_qd-3159_quy-trinh-nhap-va-quan-ly-diem-thi-hoc-phan-cac-he-bac-2019--24

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!