Điều chỉnh điểm

1. Giới thiệu: Áp dụng cho trường hợp Giảng viên sau khi đã hoàn tất việc nhập điểm học phần và chuyển bảng điểm học phần về P.KHĐT-KT nộp về Đơn vị Quản lý đào tạo nhưng vẫn còn phát hiện sai sót cần điều chỉnh.

2. Đối tượng sử dụng: Giảng viên.

3. Dịch vụ này được sử dụng từ: ngày 31/12/2020 tại UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện: Quyết định số 3816/QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 21 tháng 12 năm 2020 của Hiệu trưởng UEH ban hành Quy định về công tác khảo thí, kiểm tra đánh giá các kỳ thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp.

https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/qd-3816--khdtkt--quyet-dinh-v-v-ban-hanh-quy-dinh-ve-cong-tac-khao-thi-kiem-tra-danh-gia-cac-ky-thi-ket-thuc-hoc-phan-va-thi-tot-nghiep-20403

5. Quy trình/Hướng dẫn: Giảng viên sau khi đã hoàn tất việc nhập điểm học phần và chuyển bảng điểm học phần về P.KHĐT-KT nộp về Đơn vị Quản lý đào tạo nhưng vẫn còn phát hiện sai sót cần điều chỉnh thì làm Đề nghị điều chỉnh điểm (mẫu do P.KHĐT-KT cung cấp: https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/mau-giay-de-nghi-dieu-chinh-diem-cac-he-dao-tao-65), kèm với minh chứng gửi về P.KHĐT-KT.

- P.KHĐT-KT làm công văn điều chỉnh điểm gửi về các Đơn vị Quản lý đào tạo để cập nhật điểm cho người học.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!