Quy trình xét tặng Huy hiệu đảng

1. Giới thiệu 

Huy hiệu Đảng là một trong những kỷ vật mang tính biểu tượng quan trọng đối với Đảng viên để ghi nhận những đóng góp của Đảng viên đối với tổ chức đảng

2. Đối tượng sử dụng

Đảng viên sinh hoạt tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh có đủ 30, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 năm tuổi đảng làm tờ khai đề nghị chi bộ.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Điều 34 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 19/01/2011;

- Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ đảng";

- Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng";

5. Quy trình/Hướng dẫn

Những đảng viên hoạt động cách mạng lâu năm, giữ gìn được tư cách đảng viên, có đủ 30 năm, 40 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm, 65 năm, 70 năm, 75 năm, 80 năm, 85 năm, 90 năm tuổi đảng trở lên (tính theo tháng kể từ ngày ghi trong quyết định kết nạp) thì được xét tặng Huy hiệu Đảng vào các ngày kỷ niệm: 3/2; 19/5; 2/9 và ngày 7/11 hằng năm tại tổ chức cơ sở đảng. 

6. Thủ tục (nếu có)

Đảng viên làm tờ khai đề nghị tặng Huy hiệu Đảng (Mẫu-TK), báo cáo với Chi bộ nơi sinh hoạt chính thức xác nhận và gửi về Văn phòng Đảng ủy Trường. Đảng ủy Trường xét hồ sơ và lập danh sách gửi lên cấp ủy cấp trên thẩm định, ra quyết định tặng Huy hiệu Đảng vào các đợt 3/2, 19/5, 2/9 và ngày 7/11 hằng năm. 

7. Hồ sơ (nếu có)

Link tải các mẫu biểu xét tặng Huy hiệu Đảng:

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!