Quy trình phát thẻ đảng

1. Giới thiệu 

Thẻ đảng viên được phát cho đảng viên chính thức.

2. Đối tượng sử dụng

Đảng viên dự bị sinh hoạt tại chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu

Đảng viên thuộc Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Điều 6 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 19/01/2011;

- Căn cứ Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương "Quy định thi hành Điều lệ đảng";

- Căn cứ Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Chấp hành Trung ương "Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng";

5. Quy trình/Hướng dẫn

Sau khi Chi bộ ra nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên dự bị thành đảng viên chính thức, Chi ủy hướng dẫn đảng viên làm Giấy đề nghị cấp thẻ đảng viên (Mẫu-GĐN 1), xác nhận và gửi về Văn phòng trường. Đảng ủy Trường lập danh sách đề nghị cấp ủy cấp trên xét, quyết định công nhận đảng viên chính thức cùng với việc xét, quyết định phát thẻ đảng viên (theo các đợt 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 hằng năm).

Đảng viên làm mất hoặc làm hỏng thẻ đảng, làm bản kiểm điểm trình bày lý do trước Chi bộ. Sau khi Chi bộ họp xét (Mẫu-BBH), Chi ủy hướng dẫn đảng viên làm Giấy đề nghị cấp lại thẻ đảng viên bị mất/hỏng (Mẫu-GĐN 2), xác nhận và gửi về Văn phòng Đảng ủy Trường. Đảng ủy Trường lập danh sách đề nghị cấp ủy cấp trên xét, cấp lại thẻ đảng viên bị mất và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng (theo các đợt 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 hằng năm).

Sau khi nhận quyết định phát thẻ đảng viên và thẻ đảng viên từ Văn phòng trường, Chi bộ tổ chức phát thẻ cho đảng viên trong kỳ sinh hoạt Chi bộ gần nhất. Đảng viên được nhận thẻ đảng viên phải thực hiện đúng những quy định về sử dụng và bảo quản thẻ đảng viên, khi mất hoặc làm hỏng thẻ đảng viên phải báo ngay với cấp ủy để xét cấp lại hoặc đổi thẻ đảng viên. Đảng viên sử dụng thẻ đảng viên để biểu quyết trong sinh hoạt đảng, trong đại hội đảng bộ các cấp (trừ các trường hợp biểu quyết bằng phiếu kín).

6. Hồ sơ (nếu có)

Link tải các mẫu biểu phát thẻ Đảng:

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!