Kê khai, thanh toán thu nhập hoạt động đào tạo

1. Giới thiệu

- Chuẩn hóa, thống nhất quy trình phối hợp kê khai, thanh toán thu nhập giảng viên, cán bộ viên chức (GV-CBVC) giữa các đơn vị liên quan trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin;

- Từng bước tích hợp các hệ thống thông tin quản lý chức năng tại trường (Quản lý tài chính, quản lý đào tạo, quản lý nhân sự…);

- Tăng cường tính chính xác, rõ ràng, nhanh chóng, thuận lợi trong việc thanh toán thu nhập GV-CBVC.

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, người lao động có nhu cầu

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở dâu

- Các hoạt động đào tạo (giảng dạy, coi thi, chấm thi, hướng dẫn chuyên đề, khóa luận các bậc, hệ…) có thanh toán thu nhập cá nhân bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;

- Các hoạt động phục vụ đào tạo, phục vụ quản lý có phát sinh thanh toán thu nhập cá nhân có thanh toán thu nhập cá nhân bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành  và các thông tư hướng dẫn

- Luật kế toán

- Quy chế tài chính, quy chế chi tiêu nội bộ

- Dự toán ngân sách hoạt động

5. Quy trình/Hướng dẫn

- Quy trình số TCKT.QT.04 kê khai, thanh toán thu nhập hoạt động đào tạo, phục vụ đào tạo, quản lý thông qua dữ liệu điện tử

6. Hồ sơ (nếu có)

- Các quyết định điều chỉnh thông tin nhân sự

- Hợp đồng thỉnh giảng, tuyển dụng

- Chứng từ thanh toán tiền giảng

- Bảng kê thanh toán

- Phiếu chi

- Ủy nhiệm chi

 

Thông tin liên hệ:

Tham khảo cách hướng dẫn đăng nhập và tra cứu tại địa chỉ http://tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/Hướng dẫn đăng nhập trang web tra cứu thu nhập hoặc liên hệ Mr. Khải, điện thoại 08-38222357 – Ext. 215, di động: 0906661474

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!