Kéo dài thời gian làm việc

1. Giới thiệu:

Nhằm khai thác, huy động tối đa nguồn nhân lực trình độ cao, có tâm huyết đóng góp cho sự phát triển của UEH. Trường ban hành quy định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với viên chức của UEH.

2. Đối tượng sử dụng:

Viên chức có chức danh giáo sư, phó giáo sư và có trình độ tiến sĩ được kéo dài thời gian làm việc kể từ khi đủ tuổi nghỉ hưu để tiếp tục giảng dạy, nghiên cứu khoa học và làm công tác chuyên môn.

3. Dịch vụ này được sử dụng:

Khi giảng viên, lãnh đạo đơn vị đào tạo (Khoa/Viện) tại UEH tìm kiếm thông tin về căn cứ pháp lý, thủ tục, quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện trước khi đến thời gian xem xét kéo dài thời gian làm việc.

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

Căn cứ vào Nghị định số 50/2022/NĐ-CP ngày 02/8/2022 của Chính phủ quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập tham khảo tại đây.

5. Quy trình/Hướng dẫn:

  • Bước 1: Lập trước kế hoạch viên chức đến tuổi nghỉ hưu và thuộc diện kéo dài thời gian làm việc của năm kế tiếp ít nhất 12 tháng;
  • Bước 2: Hằng tháng, Phòng Quản trị nguồn nhân lực rà soát danh sách viên chức thuộc diện kéo dài thời gian làm việc và lập Tờ trình trình Ban Giám hiệu phê duyệt;
  • Bước 3: Căn cứ Tờ trình được phê duyệt, gửi văn bản đề nghị đơn vị trực tiếp quản lý viên chức cho ý kiến về việc kéo dài thời gian làm việc của viên chức. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản của Trường, đơn vị tổ chức họp, lập:

i) Biên bản phiên họp;

ii) Tờ trình và gửi hồ sơ về Phòng Quản trị nguồn nhân lực để lưu trữ trong hồ sơ nhân sự;

  • Bước 4: Gửi văn bản đến viên chức để lấy ý kiến về việc chấp thuận/không chấp thuận kéo dài thời gian làm việc. Trong vòng 15 ngày, viên chức phản hồi thông tin về Phòng Quản trị nguồn nhân lực.
  • Bước 5. Thông báo kết quả cho viên chức và đơn vị trực tiếp quản lý viên chức về việc kéo dài thời gian làm việc sau khi nhận được Biên bản phiên họp và ý kiến của đơn vị.

i) Trường hợp viên chức chấp thuận tiếp tục kéo dài thời gian làm việc, gửi kèm thông tin phản hồi giấy chứng nhận đủ sức khỏe của cơ quan có thẩm quyền về Phòng Quản trị nguồn nhân lực.

ii) Trường hợp viên chức không chấp thuận tiếp tục kéo dài thời gian làm việc hoặc đơn vị trực tiếp quản lý không có nhu cầu kéo dài thời gian làm việc đối với viên chức, Phòng Quản trị nguồn nhân lực thực hiện quy trình nghỉ hưu theo quy định

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!