Đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm

1. Giới thiệu

Chuẩn hóa, thống nhất quy trình đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhận theo quy định của cơ quan nhà nước

2. Đối tượng sử dụng

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại UEH

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở dâu

- Sử dụng khi phát sinh thủ tục liên quan đến đăng ký, kê khai và quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) hàng năm.

- Liên hệ Phòng Tài chính - Kế toán

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Căn cứ Luật Thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 ngày 21 tháng 11 năm 2007;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 ngày 22 tháng 11 năm 2012;

- Căn cứ theo thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân; 

- Thông tư số 92/2015/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/qh13 và nghị định số 12/2015/nđ-cp ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế

- Thông tư số 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

- Thông tư số 80/2021/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế

5. Quy trình/Hướng dẫn

Quy trình đăng ký, kê khai, quyết toán thuế thu nhập cá nhân hàng năm (TCKT.QT.08).

6. Hồ sơ gồm

- Tờ khai đăng ký thuế

- Đăng ký người phụ thuộc

- Giấy cam kết

- Giấy ủy quyền

7. Thực hiện:

      7.1. Đăng ký cấp mã số thuế thu nhập cá nhân: Vui lòng thực hiện tại đây

      7.2. Đăng ký người phụ thuộc: Vui lòng thực hiện tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!