Kê khai thanh toán đơn vị

1. Giới thiệu

Giúp cho các đơn vị theo dõi trực tiếp dự toán của từng đơn vị theo từng hoạt động (Dự toán giao, Số đã sử dụng, Số tạm ứng, Số dự toán còn lại).

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, người lao động có nhu cầu.

3. Quy định, cơ sở thực hiện

- Quy trình kê khai, thanh toán thu nhập qua dữ liệu điện tử (TCKT.QT.04);

- Quy trình tạm ứng, thanh toán bằng tiền mặt (TCKT.QT.02);

- Quy trình tạm ứng, thanh toán qua ngân hàng và ghi nhận tiền gửi (TCKT.QT.10);

- Hướng dẫn đăng nhập trang web, tra cứu thu nhập;

- Dự toán ngân sách hoạt động.

4. Quy trình/Hướng dẫn

- Quy trình kê khai thanh toán đơn vị (TCKT.QT.12)

5. Hồ sơ gồm

- Giấy đề nghị tạm ứng

- Giấy đề nghị thanh toán

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

- Hồ sơ thanh toán

- Phụ lục 01 - về việc hướng dẫn sử dụng phân hệ theo dõi dự toán - kê khai đơn vị