Tạm ứng, thanh toán qua kho bạc

1. Giới thiệu

- Thực hiện công việc kế toán ngân hàng kho bạc, mô tả chi tiết và cụ thể các bước thực hiện của quy trình kế toán;

-  Kiểm soát việc tạm ứng và thanh toán các hoạt động của UEH

2. Đối tượng sử dụng

Các hoạt động của UEH mà các đơn vị chức năng, CBVC thực hiện theo chức năng và phạm vi công việc mà phát sinh tạm ứng, thanh toán thông qua kho bạc

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở dâu

Phòng Tài chính - Kế toán kiểm soát việc thực hiện tạm ứng, thanh toán các hoạt động tại trường theo đúng quy định hiện hành

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp và các thông tư hướng dẫn

- Luật kế toán

- Dự toán ngân sách hoạt động

- Quy trình mua sắm, sửa chữa tài sản

- Luật ngân sách nhà nước

- Các quy trình thanh toán của phòng Tài chính - Kế toán

5. Quy trình/Hướng dẫn

Quy trình số TCKT.QT.10 tạm ứng, thanh toán qua kho bạc

6. Hồ sơ gồm

- Giấy rút dự toán ngân sách

- Giấy rút vốn đầu tư

- Ủy nhiệm chi

- Bảng kê chứng từ thanh toán/ tạm ứng

- Đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại kho bạc

- Đối chiếu tình hình sử dụng kinh phí ngân sách tại KBNN

- Bản xác nhận số dư tài khoản tiền gửi  tại KBNN

Thông tin liên hệ:

Tham khảo cách hướng dẫn đăng nhập và tra cứu tại địa chỉ http://tckt.ueh.edu.vn/, mục Quy trình/Hướng dẫn đăng nhập trang web tra cứu thu nhập hoặc liên hệ Mr. Khải, điện thoại 08-38222357 – Ext. 215, di động: 0906661474

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!