Quy hoạch nhân sự giữ chức vụ

1. Giới thiệu

 • UEH triển khai công tác quy hoạch nhân sự để tạo nguồn cho công tác bổ nhiệm đối với tất cả chức vụ lãnh đạo, quản lý tại UEH (vị trí quy hoạch, bổ nhiệm) theo quy định của Nhà nước.
 • Các vị trí quy hoạch, bổ nhiệm được xác định theo nhiệm kỳ 05 năm: 2020 - 2025; 2025 - 2030;...
 • Nguồn nhân sự quy hoạch gồm nguồn nhân sự tại chỗ và nguồn nhân sự từ đơn vị khác.
 • Công tác quy hoạch được triển khai hằng năm nhằm rà soát nguồn nhân sự đã quy hoạch để xác định các trường hợp đưa ra quy hoạch vì không còn đáp ứng tiêu chuẩn của vị trí quy hoạch, bổ nhiệm hoặc các trường hợp đương nhiên ra quy hoạch; đồng thời bổ sung nguồn nhân sự mới cho quy hoạch.
 • Đảm bảo một vị trí quy hoạch không quá 03 người và 1 người được quy hoạch không quá 03 vị trí.

2. Đối tượng được xem xét quy hoạch

Tất cả viên chức, người lao động có ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động trực tiếp với UEH, đáp ứng các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức; độ tuổi; năng lực quản lý; năng lực chuyên môn; kinh nghiệm công tác, kết quả xếp loại thực hiện công việc và trình độ lý luận chính trị (nếu có) của chức danh quy hoạch, bổ nhiệm.  

3. Điều kiện phê duyệt quy hoạch

Viên chức, người lao động UEH được phê duyệt quy hoạch các chức vụ lãnh đạo, quản lý khi thỏa các điều kiện sau đây:

 • Đáp ứng tiêu chuẩn của vị trí quy hoạch, bổ nhiệm.
 • Đạt tỷ lệ đồng ý giới thiệu, biểu quyết ở tất cả các bước quy trình nhân sự theo quy định.
 • Cung cấp đầy đủ hồ sơ cá nhân theo quy định.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Các văn bản cơ sở pháp lý hiện hành để tham khảo:

 • Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy hoạch cán bộ;
 • Hướng dẫn số 06-HD/BTCTW ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về tuổi bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử;
 • Hướng dẫn số 16-HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ;
 • Hướng dẫn số 22-HD/BCSĐ ngày 10 tháng 5 năm 2022 của Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quy hoạch cán bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo;

5. Quy trình, trình tự

Thực hiện theo quy định của Nhà nước và UEH tại thời điểm triển khai

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!