Xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

1. Giới thiệu: Hằng năm, căn cứ vào thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư của HĐGSNN. Giảng viên chuẩn bị và thực hiện hồ sơ xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.

2. Đối tượng sử dụng: giảng viên tại UEH bao gồm giảng viên cơ hữu và giảng viên thỉnh giảng theo quy định của pháp luật có nhu cầu và đáp ứng 

3. Dịch vụ này được sử dụng: nhằm giúp giảng viên có lộ trình xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định, thực hiện hồ sơ đúng và đủ theo các quy định về tiêu chuẩn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. 

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tham khảo tại đây.

5. Quy trình/Hướng dẫn:

  • Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ. Giảng viên có nhu cầu xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy định của QĐ 37, thực hiện việc xây dựng lộ trình hoàn thiện các tiêu chuẩn, chuẩn bị hồ sơ.

Giảng viên tham khảo các quy định về tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại Điều 4, 5,6,7 và 8 của QĐ 37 để làm căn cứ xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chuẩn theo quy định như thời gian tham gia đào tạo, công bố kết quả nghiên cứu khoa học (bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học quốc tế có uy tín từ sau khi ứng viên bảo vệ thành công luận án tiến sĩ), thực hiện nhiệm vụ khoa học, hướng dẫn học viên cấp bằng thạc sĩ hoặc NCS được cấp bằng tiến sĩ.

  • Bước 2: Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS của HĐGSNN. Hàng năm, HĐGSNN thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Trong đó, nêu rõ về hạn chót đăng ký ghi tên xét công nhận, thời gian tham gia tập huấn, thời gian đăng ký xét công nhận trên cổng thông tin điện tử của HĐGSNN và thời gian nộp hồ sơ (bản giấy, đóng bìa, 3 bộ bản gốc) về HĐGSCS tại nơi ứng viên đăng ký ghi tên xét công nhận.

Hồ sơ chuẩn bị đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS căn cứ tại Điều 9 QĐ 37.

  • Bước 3: Xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS tại HĐGSCS. UEH ra QĐ thành lập HĐGSCS tại Phiên họp thứ 1. Ra các thông báo liên quan về thành phần, lịch xét tại HĐGSCS, các thông tin sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của HĐGSCS và thông báo đến ứng viên thông qua Tổ Giúp việc. 
  • Bước 4: Thẩm định hồ sơ. Các chuyên gia sẽ thẩm định hồ sơ của ứng viên, chấm điểm và họp báo cáo kết quả tại Phiên họp thứ 2 để thông qua điểm đánh giá và biểu quyết ứng viên đủ tiêu chuẩn để được tham dự Phiên thứ 3-Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định năng lực ngoại ngữ. Tổ Giúp việc sẽ thông báo cho các ứng viên đủ điều kiện tham dự Phiên họp thứ 3.
  • Bước 5: Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định năng lực ngoại ngữ. Các ứng viên đủ điều kiện tham dự Phiên họp thứ 3-Báo cáo khoa học tổng quan và thẩm định năng lực ngoại ngữ sẽ chuẩn bị bài thuyết trình (slide) báo cáo khoa học tổng quan bằng tiếng Anh và gửi về P.QTNNL trước 01 (một) ngày diễn ra Phiên thứ 3.
  • Bước 6: Báo cáo hồ sơ xét tại HĐGSCS. Thư ký HĐGSCS sẽ thực hiện việc tổng hợp kết quả, báo cáo kết quả và hồ sơ của ứng viên xét tại HĐGSCS gửi về HĐGSNN để chuẩn bị cho công tác thẩm định tại HĐGS ngành.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!