Thanh toán hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp Bộ

1. Giới thiệu

Đảm bảo việc thanh quyết toán đề tài NCKH cấp Bộ được thực hiện theo quy trình, đúng quy định tài chính hiện hành và đạt được hiệu quả mong muốn

2. Đối tượng sử dụng

Các tổ chức/cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo giao thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học của và cơ quan chủ trì đề tài là Trường Đại học Kinh tế TP.HCM

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở dâu

Kể từ thời điểm bắt đầu thực hiện hợp đồng triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành và các thông tư hướng dẫn

- Luật kế toán

-  Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11/04/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

-  Nghị định 11/2020/NĐ-CP ngày 20/01/2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước

- Dự toán ngân sách hoạt động của các đơn vị thuộc UEH

- Quy trình tạm ứng, thanh toán  của phòng Tài chính - Kế toán UEH

5. Quy trình/Hướng dẫn

Quy trình thanh toán hợp đồng nghiên cứu khoa học cấp bộ (TCKT.QT.13)

6. Hồ sơ gồm

- Hợp đồng triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ

- Thuyết minh đề tài Khoa học và công nghệ cấp Bộ

- Bảng kê khối lượng công việc đã thực hiện

- Báo cáo tình hình thực hiện đề tài NCKH

- Biên bản thanh lý hợp đồng thực hiện  đề tài NCKH

- Giấy đề nghị tạm ứng

- Biên bản họp hội đồng thanh lý đề tài

- Phiếu đánh giá cấp cơ sở đề tài NCKH

- Báo cáo tổng hợp tình hình sử dụng kinh phí

- Phiếu chi

- Giấy đề nghị thanh toán

- Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng

- Các chứng từ phát sinh kèm theo khác (nếu có)

7. Thực hiện: Vui lòng thực hiện tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!