Quản lý nhân sự và thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm

1. Giới thiệu

- Chuẩn hóa, thống nhất quy trình phối hợp quản lý nhân sự, thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm cho người lao động trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin

- Tăng cường tính chính xác, kịp thời trong việc thực hiện chế độ tiền lương, thanh toán thu nhập đối với GV-CBVC

2. Đối tượng sử dụng

Viên chức, người lao động UEH

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở dâu

Phòng Tài chính - Kế toán (P.TCKT) và Phòng Quản trị nguồn nhân lực (P.QTNNL) cùng phối hợp chặt chẽ để cập nhật thông tin thay đổi nhằm thực hiện kịp thời, chính xác các chế độ liên quan đến GV-CBVC

4. Quy định, cơ sở thực hiện

- Những văn bản pháp lý của Nhà nước, Chính phủ, các Bộ ngành.

- Những văn bản của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM ban hành.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Quy trình phối hợp quản lý nhân sự và thực hiện chế độ tiền lương, bảo hiểm ( TCKT.QT.09)

6. Hồ sơ gồm

- Hợp đồng lao động

- Hợp đồng thỉnh giảng

- Các quyết định thay đổi thông tin nhân sự liên quan

- Phụ lục 01 về việc hướng dẫn chi tiết nội dung thực hiện cập nhật thông tin nhân sự

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!