Thăng hạng chức danh nghề nghiệp

1. Giới thiệu:

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp là viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp cao hơn trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp. Theo quy định của Nghị định 115/2020/NĐ-CP, việc tổ chức thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thuộc thẩm quyền của cấp Bộ.

2. Đối tượng sử dụng:

Viên chức được bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh nghề nghiệp cao hơn chức danh nghề nghiệp hiện giữ. Đồng thời, viên chức đạt kết quả tại kỳ thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

3. Dịch vụ này được sử dụng:

Viên chức đạt kết quả tại kỳ thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và UEH có nhu cầu bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. 

4. Quy định, cơ sở thực hiện

Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020.

Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26/10/2020.

Thông tư số 02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021.

Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL ngày 01/7/2022.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Căn cứ văn bản triển khai của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, UEH sẽ triển khai để viên chức, người lao động nộp hồ sơ đăng ký.

Mục 2, Nghị định 115/2020/NĐ-CP về thay đổi, thăng hạng chức danh nghề nghiệp tham khảo tại đây

Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT tham khảo tại đây

Thông tư số 02/2021/TT-BNV tham khảo tại đây

Thông tư số 02/2022/TT-BVHTTDL tham khảo tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!