Nâng bậc lương thường xuyên, trước hạn, phụ cấp thâm niên vượt khung

1. Giới thiệu

Viên chức, người lao động hưởng lương theo thang bảng lương được quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 sẽ được xét nâng bậc lương thường xuyên hoặc trước hạn theo quy định, cụ thể:

  • Đối với thường xuyên: thời gian nâng bậc lương là 03 năm đối với chức danh yêu cầu trình độ cao đẳng trở lên; thời gian nâng bậc lương là 02 năm đối với chức danh yêu cầu trình độ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành.
  • Đối với trước hạn: thời gian nâng bậc lương trước thời hạn là tối đa 12 tháng và có lập thành tích xuất sắc theo Quy định 3171/QyĐ-ĐHKT-QTNNL ngày 25/9/2023.
  • Trường hợp viên chức, người lao động đã xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hiện giữ thì được xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung khi có đủ điều kiện thời gian giữ bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và đạt đủ tiêu chuẩn hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung.

2. Đối tượng sử dụng:

Viên chức, người lao động ký hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động và hưởng lương theo thang bảng lương quy định tại Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi:

Đối với nâng bậc lương thường xuyên thực hiện đầu mỗi quý trong năm đối với các viên chức, người lao động có thời hạn nâng bậc lương trong quý.

Đối với nâng bậc lương trước thời hạn thực hiện vào Quý 1 của năm kế tiếp.

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004.

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013.

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 29/6/2021.

Thông tư số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005

Quy định 3171/QyĐ-ĐHKT-QTNNL ngày 25/9/2023.

5. Quy trình/hướng dẫn:

Phòng Quản trị nguồn nhân lực thực hiện thống kê, đối chiếu với Phòng Tài chính - Kế toán, trình Hội đồng xét nâng bậc lương thông qua đối với nâng bậc lương thường xuyên, phụ cấp thâm niên vượt khung. Trường hợp Lãnh đạo UEH sẽ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét. Điều kiện nâng bậc lương thường xuyên tham khảo tại đây.

Đối với nâng bậc lương trước thời hạn Phòng Quản trị nguồn nhân lực thống kê, đối chiếu với Phòng Tài chính - Kế toán, gửi danh sách cho viên chức người lao động kiểm tra. Trên cơ sở các phản hồi của viên chức, người lao động, Phòng Quản trị nguồn nhân lực sẽ trình Hội đồng xét nâng bậc lương thông qua. Trường hợp viên chức, người lao động có chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp hoặc tương đương UEH sẽ trình Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét. Điều kiện nâng bậc lương trước thời hạn tham khảo tại đây. Thành tích xuất sắc được xét nâng bậc lương trước hạn tham khảo tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!