Chế độ làm việc của giảng viên

1. Giới thiệu:

Giảng viên UEH thực hiện các nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyên môn khác. Giảng viên trong 01 năm có tổng thời gian làm việc là 1.760 giờ hành chính trong đó có định mức giờ chuẩn giảng dạy là 270 giờ, 586 giờ nghiên cứu khoa học, thời gian còn lại được sử dụng cho các hoạt động chuyên môn khác. Trường hợp giảng viên có giữ chức vụ, tập sự, giảng viên mới năm nhất, giảng viên mới năm thứ hai, giảng viên được cử đi đào tạo, bồi dưỡng sẽ được miễn, giảm định mức giờ chuẩn giảng dạy theo quy định.

2. Đối tượng sử dụng:

Giảng viên UEH

3. Dịch vụ này được sử dụng khi: giảng viên tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyên môn khác theo phân công của UEH, Trường thuộc UEH, Lãnh đạo khoa. 

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020.

Quy định số 3170/QyĐ-ĐHKT-QTNNL ngày 25/9/2023.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Phòng Quản trị nguồn nhân lực chuyển các văn bản có liên quan đến việc miễn giảm định mức: giờ chuẩn giảng dạy cho Phòng Tài chính - Kế toán, nghiên cứu khoa học cho Phòng Quản lý khoa học - Hợp tác quốc tế để thực hiện tính định mức cho giảng viên UEH.

Việc miễn giảm định mức giờ chuẩn giảng dạy, viên chức, người lao động có thể tham khảo từ Điều 10 đến Điều 12 Quy định số 3170/QyĐ-ĐHKT-QTNNL ngày 25/9/2023

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!