Đào tạo trong và ngoài nước, Bồi dưỡng sau tiến sĩ

1. Giới thiệu: 

Là hoạt động UEH cử viên chức, người lao động học tập nâng cao trình độ, tri thức, kỹ năng theo quy định của từng cấp học, bậc học, gắp với việc cấp văn bằng quốc gia theo quy định của Luật Giáo dục và các loại văn bằng tương ứng do các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp được pháp luật Việt Nam công nhận.

2. Đối tượng sử dụng:

- Viên chức đã hoàn thành chế độ tập sự;

- Người lao động đã được ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

3. Dịch vụ này được sử dụng: Khi viên chức, người lao động có nhu cầu học tập để nâng cao trình độ, cập nhật kiến thức, kỹ năng phục vụ công việc chuyên môn gắn với vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu phát triển của UEH.

4. Quy định, cơ sở thực hiện:

Quy chế 2128/QC-ĐHKT-QTNNL, ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh về Đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.

Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành.

5. Quy trình/ Hướng dẫn:

- Bước 1: Viên chức, người lao động có nhu cầu, thực hiện hồ sơ đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng bao gồm:

- Bước 2: Phòng Quản trị nguồn nhân lực tiến hành thẩm định hồ sơ đề nghị đi đào tạo, bồi dưỡng, sau đó trình Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

- Bước 3: Ban hành Quyết định cử đi đào tạo: Trường hợp Hiệu trưởng phê duyệt đồng ý để viên chức, người lao động được cử đi đào tạo, viên chức, người lao động tham gia dự tuyển đầu vào tại các cơ sở đào tạo. Khi có kết quả nộp Giấy báo trúng tuyển về Phòng Quản trị nguồn nhân lực để tiến hành xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định.

- Bước 4: Báo cáo tiến độ học tập: Trường hợp viên chức, người lao động đi đào tạo hoặc bồi dưỡng sau tiến sĩ tại nước ngoài phải báo cáo tiến độ học tập bằng văn bản cho đơn vị quản lý trực tiếp và UEH thông qua Phòng Quản trị nguồn nhân lực (email: hrm@ueh.edu.vn) định kỳ 6 tháng 1 lần hoặc sau khi kết thúc mỗi học kỳ.

- Bước 5: Tiếp nhận sau khi hoàn thành

+ Đối với viên chức, người lao động đi đào tạo trong nước, nộp Bằng tốt nghiệp, Bảng điểm về Phòng Quản trị nguồn lực để tiến hành cập nhật trình độ lưu hồ sơ.

+ Đối với viên chức, người lao động đi đào tạo tại nước ngoài, nộp Giấy đề nghị tiếp nhận công tác, Báo cáo kết quả học tập, Minh chứng về việc hoàn thành chương trình đào tạo, về Phòng Quản trị nguồn nhân lực để tiến hành cập nhật trình độ, trình Hiệu trưởng ban hành Quyết định tiếp nhận và lưu hồ sơ viên chức, người lao động

6. Thực hiện:  Vui lòng thực hiện tại đây

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!