Đăng ký hình thức thi kết thúc học phần

1. Giới thiệu

  • Các Khoa, Viện, Trung tâm, đơn vị phụ trách giảng dạy căn cứ theo Thời khóa biểu chính thức đăng ký hình thức thi kết thúc học phần.

2. Đối tượng sử dụng

  • Các Khoa, Viện, Trung tâm, đơn vị phụ trách giảng dạy.

3. Dịch vụ này được sử dụng:

  • Sau mỗi đợt phát hành Thời khóa biểu, Phòng KHĐT-KT sẽ gửi thông báo đăng ký hình thức thi về các đơn vị đào tạo.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

  • Căn cứ vào Thời khóa biểu chính thức.
  • Quyết định hình thức thi của nhà trường.

5. Quy trình/Hướng dẫn

Sau mỗi đợt phát hành Thời khóa biểu, Phòng KHĐT-KT sẽ gửi thông báo đăng ký hình thức thi về các đơn vị đào tạo gồm các thông tin:

  • Thời hạn đăng ký hình thức thi.
  • Dữ liệu Thời khóa biểu.
  • Các hình thức thi sẽ áp dụng.
  • Một số lưu ý (nếu có).

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!