Đăng ký giảng bù

1. Giới thiệu

  • Đăng ký giảng bù được thực hiện khi giảng viên có nhu cầu đăng ký buổi học khác thay thế cho buổi học được sắp xếp trong thời khóa biểu.

2. Đối tượng sử dụng

  • Giảng viên vì lý do cá nhân nên có nhu cầu đăng ký giảng bù.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu?

  • Việc đăng ký giảng bù được thực hiện trong suốt quá trình giảng dạy và học tập của lớp học phần.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

  • Các quy chế đào tạo tại UEH.

5. Quy trình/Hướng dẫn

  • Quy trình quản lý phòng học, phòng thực hành máy tính (năm 2019).

6. Thủ tục (nếu có)