Giảng viên đăng ký giảng LMS

1. Giới thiệu: Giảng viên đăng ký giảng LMS là các thao tác được thực hiện bởi giảng viên nhằm đăng ký tổ chức các hoạt động trên Hệ thống quản lý học trực tuyến LMS-UEH.

2. Đối tượng sử dụng: Giảng viên.

3. Dịch vụ này được sử dụng từ: 01/08/2022 tại UEH

4. Quy định, cơ sở thực hiện: Quyết định Số: 1257/ QĐ-ĐHKT-KHĐTKT ngày 18/05/2022 của Hiệu trưởng UEH ban hành Quy định về việc kết hợp đào tạo trực tuyến tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

(https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/qd-1257--quyet-dinh-v-v-ban-hanh-quy-dinh-ve-viec-ket-hop-dao-tao-truc-tuyen-tai-truong-dai-hoc-kinh-te-tp-ho-chi-minh-50685)

5. Quy trình/Hướng dẫn

B1: Giảng viên truy cập vào trang Đăng ký giảng dạy (https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/).

B2: Giảng viên chọn vào mục [Giảng viên] => [Đăng ký giảng LMS].

B3: Giảng viên chọn [Năm], [Học kỳ] để xem danh sách các lớp học phần tương ứng với năm, học kỳ đó.

B4: Ở mỗi lớp học phần, giảng viên bấm chọn vào [LMS cắt tiết/ buổi] hoặc [LMS cắt buổi], sau đó bấm [lưu lại].

  • Đối với LMS cắt tiết/ buổi, giảng viên có thể cắt một số tiết/ buổi, với điều kiện tổng số tiết cắt không vượt quá 5 tiết.
  • Đối với LMS cắt buổi, giảng viên có thể đăng ký cắt tối đa 1 buổi giảng từ 4 đến 5 tiết giảng

Nếu giảng viên chưa muốn đăng ký LMS hoặc muốn hủy đăng ký LMS, bấm chọn [không chọn].

B5: Kết quả đăng ký giảng LMS sẽ được phản hồi thông qua email trong 1-3 ngày.

  • Nếu được duyệt, giảng viên vui lòng kiểm tra lại cập nhật trên dashboard.

Nếu không được duyệt, giảng viên vui lòng kiểm tra lại nguyên nhân và thực hiện lại các bước đăng ký giảng LMS nêu trên.