Giảng viên đăng ký giảng LMS

Quý Thầy/Cô đăng ký giảng LMS thực hiện theo hướng dẫn sau:

- Bước 1: Giảng viên truy cập vào trang Đăng ký giảng dạy (https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/).

- Bước 2: Giảng viên chọn vào mục [Giảng viên] => [Đăng ký giảng LMS].

- Bước 3: Giảng viên chọn [Năm], [Học kỳ] để xem danh sách các lớp học phần tương ứng với năm, học kỳ đó.

- Bước 4: Ở mỗi lớp học phần, giảng viên bấm chọn vào [LMS cắt tiết/ buổi] hoặc [LMS cắt buổi], sau đó bấm [lưu lại].

+ Đối với LMS cắt tiết/ buổi, giảng viên có thể cắt một số tiết/ buổi, với điều kiện tổng số tiết cắt không vượt quá 5 tiết.

+ Đối với LMS cắt buổi, giảng viên có thể đăng ký cắt tối đa 1 buổi giảng từ 4 đến 5 tiết giảng

+ Nếu giảng viên chưa muốn đăng ký LMS hoặc muốn hủy đăng ký LMS, bấm chọn [không chọn].

- Bước 5: Kết quả đăng ký giảng LMS sẽ được phản hồi thông qua email trong 1-3 ngày.

Lưu ý: 

  • Nếu được duyệt, giảng viên vui lòng kiểm tra lại cập nhật trên dashboard.
  • Nếu không được duyệt, giảng viên vui lòng kiểm tra lại nguyên nhân và thực hiện lại các bước đăng ký giảng LMS nêu trên.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!