Thanh toán thù lao giảng dạy

1. Giới thiệu

 • Thanh toán thù lao giảng dạy là việc thực hiện xác nhận về khối lượng giảng dạy theo từng lớp học phần từ đó tính ra thù lao giảng dạy cần phải thanh toán cho giảng viên.
 • Việc xác nhận khối lượng giảng dạy sẽ căn cứ vào các yếu tố như số tiết, loại học phần, thời gian giảng, địa điểm, tính chất và đặc trưng của học phần được quy định theo quy chế chi tiêu nội bộ được quy định tại UEH số 592/QĐ-ĐHKT-TCKT được ban hành ngày 25/02/2022.
 • Việc thực hiện thanh toán thù lao giảng dạy được phối hợp giữa người kê khai, Phòng KHĐT-KT và Phòng TCKT.

2. Đối tượng sử dụng

 • Các giảng viên và những người được ủy quyền, gọi tắt là người kê khai.
 • Phòng KHĐT sẽ thực hiện xác nhận khối lượng giảng dạy.
 • Phòng Tài chính kế toán căn cứ khối lượng giảng dạy đã xác nhận thực hiện thanh toán thù lao cho giảng viên.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu?

 • Dịch vụ được thực hiện online trên hệ thống Dashboard cá nhân và TCKT, và áp dụng quy trình tự động để tạo sự thuận tiên có thể kê khai, xác nhận và thực hiện thanh toán bất kỳ khi nào, bất cứ ở đâu.

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 • Căn cứ chương trình đào tạo đã ban hành của các ngành, chuyên ngành.
 • Căn cứ quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành theo từng năm.

5. Quy trình/Hướng dẫn

 • B1: Giảng viên, chuyên viên được ủy quyền gọi tắt là người kê khai đăng nhập vào hệ thống University of Economics Ho Chi Minh City (ueh.edu.vn), sau đó vào Dashboard cá nhân, vào mục kê khai giờ giảng hoặc vào hệ thống TCKT https://tckt.ueh.edu.vn/ vào mục “Thanh toán dự toán” chọn “Chức năng” -> “xem lịch giảng”.
 • B2: Tiến hành chọn các Lớp học phần cần kê khai:
  • Dashboard cá nhân: nhấn chọn các học phần cần kê và nhấn “Gửi kê khai”.
  • Hoặc trên hệ thống TCKT: Chọn các học phần cần kê và nhấn “Phát sinh kê khai”.
 • B3: Phòng KHĐT-KT: tiếp nhận thông tin, kiểm tra, điều chỉnh chỉnh thông tin:
  • Nếu chưa chính xác: tiến hành thông báo người kê kiểm tra và cập nhật lại thông tin (Quay trở về bước 2).
  • Nếu thông tin đúng: tiến hành xác nhận và chuyển thông tin qua Phòng tài chính kế toán.
 • B4: Phòng Tài chính kế toán: tiến hành rà soát thông tin lần cuối:
  • Nếu chưa đúng: thông tin tới bên liên quan, kiểm tra và cập nhật thông tin (quay trở về bước 3).
  • Nếu đúng: tiến hành thực hiện thanh toán.
 • B5: Giảng viên nhận được thù lao và kết thúc quy trình.

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!