Giảng viên đăng ký giảng dạy theo Thời khóa biểu

Quý Thầy/Cô thực hiện đăng ký theo hướng dẫn sau: 

- Bước 1: Căn cứ TKB dự kiến đã ban hành với các mốc thời gian cho giảng viên đăng ký, Trưởng Bộ môn, và Trưởng Khoa phê duyệt .

- Bước 2: Dựa vào mốc thời gian “Giảng viên đăng ký”, Giảng viên đăng nhập và hệ thống http://dangkygiangday.ueh.edu.vn/

- Bước 3: Đăng ký, cập nhật chuyên môn GV.

Giảng viên vào mục “Giảng viên” -> “Xem chuyên môn cá nhân” (việc đăng ký chuyên môn chỉ thực hiện lần đầu, nếu đã đăng ký có thể bỏ qua bước này).

- Bước 4: Tiến hành đăng ký lớp học phần

Giảng viên vào mục “Giảng viên” -> “Đăng ký lớp học phần” và chọn các học phần có chuyên môn, thời gian phù hợp với giảng viên.

Khi “đăng ký” hoặc “hủy đăng ký” hệ thống sẽ thông báo thông báo cho người đăng ký.

- Bước 5: Dựa vào mốc thời gian Trưởng Bộ môn phê duyệt. Trưởng Bộ môn tiến hành đăng nhập vào hệ thống http://dangkygiangday.ueh.edu.vn/ Trưởng Bộ môn có thể cập nhật, bổ sung và điều chỉnh phân công sau đó chọn các lớp học phần và nhấn nút “Gửi danh sách”(Nút gửi danh sách chỉ xuất hiện trong giai đoạn Trưởng Bộ môn phê duyệt) cho Trưởng Khoa.

- Bước 6: Dựa vào mốc thời gian Trưởng Khoa phê duyệt, Trưởng Khoa đăng nhập vào hệ thống http://dangkygiangday.ueh.edu.vn/ , Trưởng Khoa có thể xem xét, điều chỉnh phân công trước khi chọn danh sách các lớp học phần và nhấn nút “gửi danh sách” lên hệ thống chính thức.

- Bước 7: Kiểm tra thông tin phân công. Sau thời gian trưởng Khoa phê duyệt, giảng viên có thể xem thông tin các lớp học phần được phân công trên Dashboard giảng viên / và học viên có thể xem thông tin giảng viên phụ trách học phần mình học tại Portal học viên.

Giảng viên tham gia giảng dạy tại UEH cần có hợp đồng giảng dạy và thông tin tài khoản trên hệ thống http://dangkygiangday.ueh.edu.vn/