Giảng viên đăng ký giảng dạy theo Thời khóa biểu

Quý Thầy/Cô thực hiện đăng ký sử dụng giảng đường theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Giảng viên truy cập đường dẫn: https://dangkygiangday.ueh.edu.vn và đăng nhập bằng tài khoản email UEH đã cấp.

Bước 2: Giảng viên chọn “Giảng viên” -> “Xem chuyên môn cá nhân” để xem và đăng ký các học phần theo chuyên môn cá nhân.

Nếu học phần chưa đăng ký, Giảng viên nhập “Tên học phần” -> “Đăng ký”, chờ email phê duyệt của Quản lý môn học và Trưởng Đơn vị đào tạo học phần đó.

(việc đăng ký chuyên môn chỉ thực hiện lần đầu, nếu đã đăng ký có thể bỏ qua bước này)

Bước 3: Sau khi Quản lý môn học và Trưởng Đơn vị đào tạo phê duyệt, Giảng viên chọn “Giảng viên” -> “Đăng ký lớp học phần” để đăng ký giảng dạy.

Bước 4: Tiến hành đăng ký giảng dạy.

Căn cứ TKB dự kiến đã ban hành với các mốc thời gian cho giảng viên đăng ký, Quản lý môn học, và Trưởng Đơn vị đào tạo phê duyệt.

Giảng viên chọn “Đợt đăng ký”, nhấn “Xem lớp học phần”.

- Bước 5: Giảng viên chọn đăng ký giảng dạy tại lớp học phần có thời gian phù hợp và chờ phê duyệt từ Quản lý môn học và Trưởng đơn vị đào tạo.

- Bước 6: Kiểm tra thông tin phân công. Sau thời gian Trưởng Đơn vị đào tạo phê duyệt, giảng viên có thể xem thông tin các lớp học phần được phân công trên Dashboard giảng viên  và học viên có thể xem thông tin giảng viên phụ trách học phần mình học tại Portal học viên.

Giảng viên tham gia giảng dạy tại UEH cần có hợp đồng giảng dạy và thông tin tài khoản trên hệ thống http://dangkygiangday.ueh.edu.vn/

Trường hợp cần trao đổi thêm thông tin, Quý Thầy/Cô vui lòng liên hệ Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí qua email: qlgd@ueh.edu.vn

Xem chi tiết hướng dẫn tại: https://khdtkt.ueh.edu.vn/tin-bai/445_thong-bao-cac-chuc-nang-moi-ve-dang-ky-phan-cong-phe-duyet-lich-giang-tren-trang-dangkygiangday-ueh-edu-vn-80873

Bạn còn thắc mắc cần hỗ trợ, để UEH trả lời cho bạn nhé!