Giảng viên đăng ký giảng dạy theo Thời khóa biểu

1. Giới thiệu

 • Căn cứ kế hoạch đào tạo của các hệ bậc theo từng năm, Phòng KHĐT-KT sẽ lập thời khóa biểu dựa trên các yêu cầu về Chương trình đào tạo, Thời khóa biểu sẽ được thực hiện ở đầu mỗi kỳ và gửi thông tin cho Các trường, Phòng Tổng hợp và giảng viên thông tin các Học phần, số tín chỉ, thời gian học, địa điểm và các mốc thời gian đăng ký, phê duyệt cụ thể cho từng thời khóa biểu.
 • Căn cứ vào thông tin thời khóa biểu, Khoa, Bộ môn và giảng viên sẽ tiến hành đăng ký các học phần thuộc chuyên môn của mình với các yêu cầu cho từng loại học phần (Giảng tiếng anh, Giảng cho Cao học…). Các yêu cầu đăng ký sẽ được phê duyệt bởi Trưởng Bộ môn phụ trách và Trưởng Khoa phụ trách.

2. Đối tượng sử dụng

 • Tất cả giảng viên tham gia giảng dạy tại UEH.

3. Dịch vụ này được sử dụng khi nào, ở đâu?

 • Đăng ký giảng dạy được thực hiện ở đầu mỗi kỳ và hoàn thành trước thời gian bắt đầu học.
 • Việc đăng ký được thực hiện tại website http://dangkygiangday.ueh.edu.vn/

4. Quy định, cơ sở thực hiện

 • Căn cứ kế hoạch đào tạo, kế hoạch tuyển sinh của các hệ bậc sẽ tiến hành lập Thời khóa biểu có thông tin các mốc thời gian cụ thể cho việc đăng ký và phê duyệt.
 • Căn cứ vào chuyên môn của từng giảng viên và đăng ký giảng dạy các học phần tương ứng.
 • Trưởng Bộ môn và Trưởng Khoa chịu trách nhiệm phê duyệt phân công giảng dạy.

5. Quy trình/Hướng dẫn

 • B1: Căn cứ TKB dự kiến đã ban hành với các mốc thời gian cho giảng viên đăng ký, Trưởng Bộ môn, và Trưởng Khoa phê duyệt .
 • B2: Dựa vào mốc thời gian “Giảng viên đăng ký”, Giảng viên đăng nhập và hệ thống http://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
 • B3: Đăng ký, cập nhật chuyên môn GV.

Giảng viên vào mục “Giảng viên” -> “Xem chuyên môn cá nhân” (việc đăng ký chuyên môn chỉ thực hiện lần đầu, nếu đã đăng ký có thể bỏ qua bước này).

 • B4: Tiến hành đăng ký lớp học phần

Giảng viên vào mục “Giảng viên” -> “Đăng ký lớp học phần” và chọn các học phần có chuyên môn, thời gian phù hợp với giảng viên.

Khi “đăng ký” hoặc “hủy đăng ký” hệ thống sẽ thông báo thông báo cho người đăng ký.

 • B5: Dựa vào mốc thời gian Trưởng Bộ môn phê duyệt. Trưởng Bộ môn tiến hành đăng nhập vào hệ thống http://dangkygiangday.ueh.edu.vn/ Trưởng Bộ môn có thể cập nhật, bổ sung và điều chỉnh phân công sau đó chọn các lớp học phần và nhấn nút “Gửi danh sách(Nút gửi danh sách chỉ xuất hiện trong giai đoạn Trưởng Bộ môn phê duyệt) cho Trưởng Khoa.
 • B6: Dựa vào mốc thời gian Trưởng Khoa phê duyệt, Trưởng Khoa đăng nhập vào hệ thống http://dangkygiangday.ueh.edu.vn/ , Trưởng Khoa có thể xem xét, điều chỉnh phân công trước khi chọn danh sách các lớp học phần và nhấn nút “gửi danh sách” lên hệ thống chính thức.
 • B7: Kiểm tra thông tin phân công. Sau thời gian trưởng Khoa phê duyệt, giảng viên có thể xem thông tin các lớp học phần được phân công trên Dashboard giảng viên / và học viên có thể xem thông tin giảng viên phụ trách học phần mình học tại Portal học viên.

6. Thủ tục (nếu có)

 • Giảng viên tham gia giảng dạy tại UEH cần có hợp đồng giảng dạy và thông tin tài khoản trên hệ thống http://dangkygiangday.ueh.edu.vn/